ใบสมัครเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษา
  ข้อมูลสาขาวิชาที่สมัคร
  สาขาวิชา
  หมายเหตุ ภาคสมทบ (เรียนเสาร์-อาทิตย์) * 
  ข้อมูลผู้สมัคร
  คำนำหน้า *   ชื่อ (ไทย) *   นามสกุล (ไทย) * 
    Name (ชื่อENG) *   Surname
(นามสกุลENG) * 
  สัญชาติ (Nationality) *   ศาสนา *   จังหวัดที่เกิด * 
  เลขที่บัตรประชาชน
  (ตัวอย่าง ; 1101700531571) * 
  วันเกิด
   (วว/ดด/พ.ศ. 4 หลัก) * 
  E-Mail * 
  วุฒิที่ใช้สมัคร *   เกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) * 
  สถาบันเดิม *  *ค้นหาสถาบัน*
  ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน
  ที่อยู่บรรทัด 1
  (เลขที่บ้าน, หมู่ที่, หมู่บ้าน/อาคาร, ชั้น) * 
  ที่อยู่บรรทัด 2 (ซอย, ถนน)  
  ตำบล / แขวง (ตัวอย่าง ; ต.ในเมือง) * 
  เขต/อำเภอ (ตัวอย่าง ; อ.เมือง) * 
  จังหวัด * 
  รหัสไปรษณีย์ * 
  โทร (ตัวอย่าง ; 081-355-6222) * 
  ที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก
  ที่อยู่เหมือนทะเบียนบ้าน  
  ที่อยู่บรรทัด 1
  (เลขที่บ้าน, หมู่ที่, หมู่บ้าน/อาคาร, ชั้น) * 
  ที่อยู่บรรทัด 2 (ซอย, ถนน)  
  ตำบล / แขวง (ตัวอย่าง ; ต.ในเมือง) * 
  เขต/อำเภอ (ตัวอย่าง ; อ.เมือง) * 
  จังหวัด * 
  รหัสไปรษณีย์ * 
  โทร (ตัวอย่าง ; 081-355-6222) * 
  บุคคลที่สามารถติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน
  ชื่อ - นามสกุล  
  โทรศัพท์  
  ความสัมพันธ์  
  ผู้แนะนำ
  PR  
   
      
ระบบสารสนเทศเพื่อบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูกลาง มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต