ค้นหาและตรวจสอบข้อมูลผู้สมัคร
ปีการศึกษา2561  / 1 2 3 
---ท่านจะสามารถค้นหาข้อมูลได้ เมื่อมหาวิทยาลัยได้รับเงินค่าสมัคร และดำเนินการตัดจ่ายสมบูรณ์แล้วเท่านั้น---
รหัสประจำตัวผู้สมัคร
ชื่อ  นามสกุล    
รูปแบบการสมัคร
จำนวนรายการที่ได้จากการค้นหาไม่เกิน   

คำแนะนำ
1. ถ้าต้องการค้นหาผู้สมัครที่มีเลขประจำตัวขึ้นต้นด้วย 60 ให้ป้อน 60*
2. ถ้าต้องการค้นหาผู้สมัคร.ที่มีชื่อขึ้นต้นด้วย พิมพ์ ให้ป้อน พิมพ์*
3. ถ้าต้องการค้นหาผู้สมัครที่มีชื่อลงท้ายด้วย ใจ ให้ป้อน *ใจ
4. ระบุจำนวนผลลัพธ์ของรายชื่อที่ต้องการ
5. กดปุ่ม เพื่อเริ่มทำการค้นหาตามเงื่อนไข
6. ถ้าท่านระบุรหัสประจำตัวแล้วค้นหาไม่พบ ให้ระบุเพียงชื่อ - สกุลของท่าน
   
      
ระบบสารสนเทศเพื่อบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูกลาง มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต