เมนูหลัก

ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
ปีการศึกษา2561  / 1 2 3 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
 • ลงทะเบียนปกติ
 • 21 ม.ค. 2562 8:30 น.26 ม.ค. 2562 16:30 น.
    -  ลงทะเบียนชั้นปี 121 ม.ค. 2562 8:30 น.26 ม.ค. 2562 16:30 น.
    -  ลงทะเบียนชั้นปี 221 ม.ค. 2562 8:30 น.26 ม.ค. 2562 16:30 น.
    -  ลงทะเบียนชั้นปี 321 ม.ค. 2562 8:30 น.26 ม.ค. 2562 16:30 น.
    -  ลงทะเบียนชั้นปี 421 ม.ค. 2562 8:30 น.26 ม.ค. 2562 16:30 น.
    -  ลงทะเบียนชั้นปีอื่นๆ21 ม.ค. 2562 8:30 น.26 ม.ค. 2562 16:30 น.
 • ลงทะเบียนเพิ่ม/ถอน/เปลี่ยนกลุ่มรายวิชา
 • 1 เม.ย. 2562 8:30 น.5 เม.ย. 2562 16:30 น.
    -  ช่วงวันทำการเพิ่มรายวิชา1 เม.ย. 2562 8:30 น.5 เม.ย. 2562 16:30 น.
    -  ช่วงวันทำการถอนรายวิชา1 เม.ย. 2562 8:30 น.5 เม.ย. 2562 16:30 น.
    -  ช่วงวันทำการเปลี่ยนกลุ่มรายวิชา1 เม.ย. 2562 8:30 น.5 เม.ย. 2562 16:30 น.
    -  ช่วงวันทำการถอนรายวิชา ( ติด W )8 เม.ย. 2560 8:30 น.15 พ.ค. 2561 16:30 น.
    -  ช่วงถอนรายวิชาโดยได้รับค่าหน่วยกิตคืนเต็ม1 เม.ย. 2562 8:30 น.5 เม.ย. 2562 16:30 น.
 • วันชำระเงินตามปกติ
 • 21 ม.ค. 2562 8:30 น.30 มี.ค. 2562 16:30 น.
    -  ชำระเงินผ่านธนาคาร 121 ม.ค. 2562 8:30 น.30 มี.ค. 2562 16:30 น.
    -  ชำระเงินผ่านธนาคาร 221 ม.ค. 2562 8:30 น.30 มี.ค. 2562 16:30 น.
    -  ชำระเงินผ่านธนาคาร 321 ม.ค. 2562 8:30 น.30 มี.ค. 2562 16:30 น.
    -  ชำระเงินผ่านธนาคาร 421 ม.ค. 2562 8:30 น.30 มี.ค. 2562 16:30 น.
    -  ชำระเงินผ่านธนาคาร ปีอื่นๆ21 ม.ค. 2562 8:30 น.30 มี.ค. 2562 16:30 น.
    -  วันเปิดภาคการศึกษา25 มี.ค. 2562 8:30 น.25 มี.ค. 2562 16:30 น.
    -  วันอนุมัติผู้สำเร็จการศึกษาประจำภาค30 พ.ค. 2562 8:30 น.30 พ.ค. 2562 16:30 น.
    
  KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต