ประกาศงานบริการการศึกษา
  ประกาศเรื่อง
 1.นักศึกษากู้ยืมที่ประสงค์กู้ยืมภาคเรียนที่ 3/2559(ด่วนมากที่สุด)
ขอให้นักศึกษาตรวจสอบรายชื่อ และยื่นกู้ผ่านระบบภายใน 28 กพ.60 นี้ ติดต่อเซ็นแบบยืนยันวันที่ 1-2 มีค 60 วิทยาเขตร่มเกล้า และ วันที่ 3 มีค 60 วิทยาเขตพัฒนาการ เวลา 09.00 - 15.00 น.
ประกาศโดย   กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา   วันที่ประกาศ   25 กุมภาพันธ์ 2560
 2.ใช้อินเตอร์เน็ต ฟรี!!! ทุกจุดในมหาวิทยาลัย(ด่วนมาก)
ประกาศโดย   กองประชาสัมพันธ์   วันที่ประกาศ   10 กุมภาพันธ์ 2560
 3.กำหนดการลงทะเบียนเรียนล่วงหน้าผ่าน Internet ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560
นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนล่วงหน้า ได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2560
ขั้นตอนการลงทะเบียน
1. เข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษา/ตรวจสอบรายวิชา
2. ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ http://reg.kbu.ac.th/registrar/home.asp ด้วยตนเอง
3. กำหนดการชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาที่ 1/2560
ผ่านธนาคารและเคาน์เตอร์เซอร์วิส ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 24 มิถุนายน 2560
ประกาศโดย   ศูนย์ให้ความช่วยเหลือและบริการนักศึกษา(sasc)   วันที่ประกาศ   7 กุมภาพันธ์ 2560
   
      
ระบบสารสนเทศเพื่อบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูกลาง มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต