ประกาศงานบริการการศึกษา
  ประกาศเรื่อง
 1.นักศึกษากู้ยืมแบบ กยศ. ยื่นกู้ 1/2558(ด่วนมากที่สุด)
ขณะนี้ระบบการยื่นกู้ยืม สำหรับนักศึกษาที่กู้ยืมแบบ กยศ. เปิดให้ยื่นกู้ยืมผ่าน www.studentloan.or.th ให้นักศึกษายื่นกู้ยืมพร้อมพิมพ์แบบคำขอกู้ยืมออกจากระบบ นำมายื่นพร้อมคู่มือการกู้ยืม เพื่อขอรับ กท.304 หลังจากยื่นกู้ยืมแล้ว 2 วันทำการ
ประกาศโดย   กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา   วันที่ประกาศ   19 มีนาคม 2558
 2.การแจ้งจบการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557(ด่วนมากที่สุด)
การแจ้งจบการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 เนื่องด้วยระบบแจ้งจบการศึกษาผ่านระบบ Internet ขัดข้อง ทำให้นักศึกษาไม่สามารถแจ้งจบได้
จึงขอให้นักศึกษาที่เรียนครบตามหลักสูตรและคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2557 มาลงชื่อแจ้งจบการศึกษาได้ที่สำนักทะเบียนและประมวลผล ทั้งสองวิทยาเขต ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันอังคารที่ 31 มีนาคม 2558
ประกาศโดย   สำนักทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   11 มีนาคม 2558
 3.ยื่นกู้ภาคเรียนที่ 3/2557(ด่วนมากที่สุด)
นักศึกษากองทุนกู้ยืมที่ประสงค์ขอกู้ยืมภาคเรียนที่ 3/2557 ขณะนี้สามารถยื่นกู้ยืมผ่าน www.studentloan.or.th และกรุณาปฏิบัติตามขั้นตอนตาม link ที่แนบมานี้
ประกาศโดย   กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา   วันที่ประกาศ   9 มีนาคม 2558
 4.เตรียมพร้อมสำหรับการกู้ยืมปีการศึกษา 2558(ด่วนมากที่สุด)
ในปีการศึกษา 2558 นักศึกษาที่ประสงค์ขอกู้ยืมทุกราย ต้องมีผลการเรียนไม่ต่ำกว่า 2.00 และทำกิจกรรมจิตอาสาไม่ต่ำกว่า 18 ชั่วโมงใน 1 ปีการศึกษา ในภาค 2/2557 นักศึกษาควรทำกิจกรรมพร้อมถ่ายภาพตนเองในการทำกิจกรรมไว้เพื่อพิจารณาการกู้ยืมต่อไป
ประกาศโดย   กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา   วันที่ประกาศ   8 ธันวาคม 2557
 5.การเข้าใช้บริการสำนักบรรณสาร ทางเครือข่ายอินเเตอร์เน็ต

นักศึกษาสามารถใช้บริการสืบค้นข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศของสำนักฯ เช่น หนังสือ บทความวารสาร สื่อโสตทัศน์ ปริญญานิพนธ์ ฐานข้อมูลออนไลน์ EBSCO และอื่นๆ โดยศึกษาได้วยตนเองจากเอกสาร Download หรือ ทางเว็บไซต์ http://library.kbu.ac.th
สำหรับ คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ที่สนใจเข้ารับการอบรมการใช้บริการของสำนักบรรณสาร ศึกษารายละเอียดได้จาก ตารางการจัดฝึกอบรม
ประกาศโดย   สำนักบรรณสาร   วันที่ประกาศ   17 มิถุนายน 2557
   
      
ระบบสารสนเทศเพื่อบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูกลาง มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
รายละเอียดเพิ่มเติมเยี่ยมชมเว็บไซต์ เครือข่ายชุมชนเพื่อการพัฒนาระบบสารสนเทศ