ประกาศงานบริการการศึกษา
  ประกาศเรื่อง
 1.นักศึกษากู้ยืมปี 2557 กรุณาตรวจสอบวงเงินกู้ยืม(ด่วนมาก)
นักศึกษากู้ยืมกรุณาเข้าตรวจสอบยอดวงเงินกู้ยืมที่สามารถกู้ยืมได้ ใช้ไป 1/2557 และคงเหลือที่จะใช้ได้ใน 2/2557 ได้ที่ นักศึกษาสามารถตรวจสอบวงเงินในการกู้ยืม ค่าเล่าเรียนว่า ใช้ไป 1/2557 และเหลือกู้ 2/2557 ได้ที่ http://loan.kbu.ac.th/home/node/224
ประกาศโดย   กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา   วันที่ประกาศ   20 ตุลาคม 2557
 2.ตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา(ด่วน)
ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อนที่ 1 ปีการศึกษา 2556
ประกาศโดย   สำนักทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   28 กรกฏาคม 2557
 3.ตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา
ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1 และ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2556
ประกาศโดย   สำนักทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   30 พฤษภาคม 2557
 4.นักศึกษากู้ยืมรับสัญญา แบบยืนยัน ใบเสร็จ 1/2557 คืน (รอบที่ 1)
นักศึกษาที่กู้ยืมเรียบร้อยแล้วในภาคเรียนที่ 1/2557 ติดต่อรับเอกสารคืน ดังนี้ วิทยาเขตพัฒนาการ วันที่ 20 - 21.11.57 วิทยาเขตร่มเกล้า วันที่ 24 - 26.11.57 เวลา 09.00 - 15.00 น.
ประกาศโดย   กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา   วันที่ประกาศ   14 ตุลาคม 2557
 5.การเข้าใช้บริการสำนักบรรณสาร ทางเครือข่ายอินเเตอร์เน็ต

นักศึกษาสามารถใช้บริการสืบค้นข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศของสำนักฯ เช่น หนังสือ บทความวารสาร สื่อโสตทัศน์ ปริญญานิพนธ์ ฐานข้อมูลออนไลน์ EBSCO และอื่นๆ โดยศึกษาได้วยตนเองจากเอกสาร Download หรือ ทางเว็บไซต์ http://library.kbu.ac.th
สำหรับ คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ที่สนใจเข้ารับการอบรมการใช้บริการของสำนักบรรณสาร ศึกษารายละเอียดได้จาก ตารางการจัดฝึกอบรม
ประกาศโดย   สำนักบรรณสาร   วันที่ประกาศ   17 มิถุนายน 2557
   
      
ระบบสารสนเทศเพื่อบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูกลาง มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
รายละเอียดเพิ่มเติมเยี่ยมชมเว็บไซต์ เครือข่ายชุมชนเพื่อการพัฒนาระบบสารสนเทศ