ประกาศงานบริการการศึกษา
  ประกาศเรื่อง
 1.กำหนดเซ็นแบบยืนยัน นศ. กรอ. ด่วนมากที่สุด(ด่วนมากที่สุด)
นักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) เลขที่สัญญา 58/..., 57/..., 56/..., 55 ติดต่อกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา เพื่อเซ็นแบบยืนยันในภาคการศึกษาที่ 1/2559 ตามวัน - เวลา ที่กำหนด
ประกาศโดย   กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา   วันที่ประกาศ   25 สิงหาคม 2559
 2.การขอผ่อนผันรับราชการทหาร ปีการศึกษา 2559 (รายละเอียด)(ด่วนมาก)
ประกาศโดย   SASC   วันที่ประกาศ   30 กรกฏาคม 2559
 3.การขอผ่อนผันรับราชการทหาร ปีการศึกษา 2559(ด่วน)
การขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหาร ปี พ.ศ. 2560 ประจำปีการศึกษา 2559 (น.ศ.ที่เกิดปีพ.ศ. 2539)
เริ่มส่งเอกสารได้ วันที่ 1 ส.ค. - 20 ต.ค. 2559
ประกาศโดย   SASC   วันที่ประกาศ   26 กรกฏาคม 2559
 4.ข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักบรรณสาร
สำนักบรรณสาร ขอเชิญ นักศึกษา อาจารย์ ร่วมกิจกรรม
การแนะนำอบรมใช้แหล่งเรียนรู้และการใช้บริการสำนักบรรสาร ประจำปีการศึกษา 2559
ประกาศโดย   สำนักบรรณสาร   วันที่ประกาศ   15 มิถุนายน 2559
   
      
ระบบสารสนเทศเพื่อบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูกลาง มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
รายละเอียดเพิ่มเติมเยี่ยมชมเว็บไซต์ เครือข่ายชุมชนเพื่อการพัฒนาระบบสารสนเทศ