ประกาศงานบริการการศึกษา
  ประกาศเรื่อง
 1.เตรียมพร้อมสำหรับการกู้ยืมปีการศึกษา 2558(ด่วนมากที่สุด)
ในปีการศึกษา 2558 นักศึกษาที่ประสงค์ขอกู้ยืมทุกราย ต้องมีผลการเรียนไม่ต่ำกว่า 2.00 และทำกิจกรรมจิตอาสาไม่ต่ำกว่า 18 ชั่วโมงใน 1 ปีการศึกษา ในภาค 2/2557 นักศึกษาควรทำกิจกรรมพร้อมถ่ายภาพตนเองในการทำกิจกรรมไว้เพื่อพิจารณาการกู้ยืมต่อไป
ประกาศโดย   กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา   วันที่ประกาศ   8 ธันวาคม 2557
 2.กำหนดการลงทะเบียนเพิ่มเติม/เพิกถอน
กำหนดการลงทะเบียนเพิ่มเติม/เพิกถอน ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2557 ระหว่างวันที่ 19-31 มกราคม 2558
ประกาศโดย   สำนักทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   6 มกราคม 2558
 3.ตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา
รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน (ครั้งที่ 3 ) ปีการศึกษา 2556
ประกาศโดย   สำนักทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   19 ธันวาคม 2557
 4.ตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา
ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1 และ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2556
ประกาศโดย   สำนักทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   30 พฤษภาคม 2557
 5.ตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา
ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อนที่ 1 ปีการศึกษา 2556
ประกาศโดย   สำนักทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   28 กรกฏาคม 2557
 6.การเข้าใช้บริการสำนักบรรณสาร ทางเครือข่ายอินเเตอร์เน็ต

นักศึกษาสามารถใช้บริการสืบค้นข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศของสำนักฯ เช่น หนังสือ บทความวารสาร สื่อโสตทัศน์ ปริญญานิพนธ์ ฐานข้อมูลออนไลน์ EBSCO และอื่นๆ โดยศึกษาได้วยตนเองจากเอกสาร Download หรือ ทางเว็บไซต์ http://library.kbu.ac.th
สำหรับ คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ที่สนใจเข้ารับการอบรมการใช้บริการของสำนักบรรณสาร ศึกษารายละเอียดได้จาก ตารางการจัดฝึกอบรม
ประกาศโดย   สำนักบรรณสาร   วันที่ประกาศ   17 มิถุนายน 2557
   
      
ระบบสารสนเทศเพื่อบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูกลาง มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
รายละเอียดเพิ่มเติมเยี่ยมชมเว็บไซต์ เครือข่ายชุมชนเพื่อการพัฒนาระบบสารสนเทศ