ประกาศงานบริการการศึกษา
  ประกาศเรื่อง
 1.นักศึกษาใหม่ กู้ยืมแบบ กรอ. ยื่นกู้ 1/2558(ด่วนมากที่สุด)
นักศึกษาใหม่ กู้ยืมแบบ กรอ.เลขที่สัญญา 58/… กรุณายื่นกู้ผ่าน www.studentloan.or.th ทำตามคู่มือข้อ 26 และพิมพ์แบบขอกู้จากระบบ 2 แผ่น นำส่งกองทุนกู้ยืม ภายในเดือน กรกฎาคม 2558
ประกาศโดย   กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา   วันที่ประกาศ   16 กรกฏาคม 2558
 2.เลื่อนการเซ็นแบบยืนยัน 1/2558 ของนักศึกษาเก่าในสถาบัน(ด่วนมาก)
นักศึกษาเลขที่สัญญา 54/..,55/…,56/…,57/… เลื่อนการเซ็นแบบยืนยันรอบที่ 1 เป็นการเซ็นแบบยืนยัน รอบที่ 2 แทน เนื่องจากงบประมาณยังไม่เข้าระบบ กรุณาติดตามประกาศอย่างต่อเนื่อง
ประกาศโดย   กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา   วันที่ประกาศ   7 กรกฏาคม 2558
 3.ปฐมนิเทศนักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาปี 2558(ด่วน)
ขอเชิญนักศึกษากองทุนกู้ยืมเลขที่สัญญา 58/… เข้าร่วมงานปฐมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2558 ในวันที่ 20 สิงหาคม 2558 ลงทะเบียนเวลา 12.30 - 12.45 น.ณ วิทยาเขตร่มเกล้า อาคารเกษมพฤกษา ห้องเกษมสโมสร ชั้น 3
ประกาศโดย   กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา   วันที่ประกาศ   7 กรกฏาคม 2558
 4.รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2557
รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2557 นักศึกษาที่มีรายชื่อตามลิ้งค์ข้างต้นนี้ สามารถติดต่อรับใบรับรองผลการศึกษา (Transcript ) พร้อมชำระเงินได้ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 6 กรกฎาคม 2558 เป็นต้นไป
ประกาศโดย   สำนักทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   30 มิถุนายน 2558
 5.การเข้าใช้บริการสำนักบรรณสาร ทางเครือข่ายอินเเตอร์เน็ต

นักศึกษาสามารถใช้บริการสืบค้นข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศของสำนักฯ เช่น หนังสือ บทความวารสาร สื่อโสตทัศน์ ปริญญานิพนธ์ ฐานข้อมูลออนไลน์ EBSCO และอื่นๆ โดยศึกษาได้วยตนเองจากเอกสาร Download หรือ ทางเว็บไซต์ http://library.kbu.ac.th
สำหรับ คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ที่สนใจเข้ารับการอบรมการใช้บริการของสำนักบรรณสาร ศึกษารายละเอียดได้จาก ตารางการจัดฝึกอบรม
ประกาศโดย   สำนักบรรณสาร   วันที่ประกาศ   17 มิถุนายน 2557
   
      
ระบบสารสนเทศเพื่อบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูกลาง มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
รายละเอียดเพิ่มเติมเยี่ยมชมเว็บไซต์ เครือข่ายชุมชนเพื่อการพัฒนาระบบสารสนเทศ