ประกาศงานบริการการศึกษา
  ประกาศเรื่อง
 1.รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2557
รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2557 นักศึกษาที่มีรายชื่อตามลิ้งค์ข้างต้นนี้ สามารถติดต่อรับใบรับรองผลการศึกษา (Transcript ) พร้อมชำระเงินได้ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 6 กรกฎาคม 2558 เป็นต้นไป
ประกาศโดย   สำนักทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   30 มิถุนายน 2558
 2.ขอความร่วมมือนักศึกษาประเมินการเรียนการสอน (6 - 19 กรกฏาคม 58)

คุณคือบุคคลสำคัญในการสะท้อนภาพการดำเนินบทบาทของคณาจารย์ผู้สอน และมหาวิทยาลัย
เพื่อปรับปรุงการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น มหาวิทยาลัยขอความร่วมมืออาจารย์และนักศึกษาทุกท่าน
ประเมินการเรียนการสอน ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2557 ระหว่างวันที่ 6 - 19 กรกฏาคม 2558
ผ่านทาง Website http://cao.kbu.ac.th
ประกาศโดย   ฝ่ายวิชาการ   วันที่ประกาศ   4 กรกฏาคม 2558
 3.การเข้าใช้บริการสำนักบรรณสาร ทางเครือข่ายอินเเตอร์เน็ต

นักศึกษาสามารถใช้บริการสืบค้นข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศของสำนักฯ เช่น หนังสือ บทความวารสาร สื่อโสตทัศน์ ปริญญานิพนธ์ ฐานข้อมูลออนไลน์ EBSCO และอื่นๆ โดยศึกษาได้วยตนเองจากเอกสาร Download หรือ ทางเว็บไซต์ http://library.kbu.ac.th
สำหรับ คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ที่สนใจเข้ารับการอบรมการใช้บริการของสำนักบรรณสาร ศึกษารายละเอียดได้จาก ตารางการจัดฝึกอบรม
ประกาศโดย   สำนักบรรณสาร   วันที่ประกาศ   17 มิถุนายน 2557
   
      
ระบบสารสนเทศเพื่อบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูกลาง มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
รายละเอียดเพิ่มเติมเยี่ยมชมเว็บไซต์ เครือข่ายชุมชนเพื่อการพัฒนาระบบสารสนเทศ