ประกาศงานบริการการศึกษา
  ประกาศเรื่อง
 1.นักศึกษากู้ยืมเก่าในสถาบันเซ็นแบบยืนยัน 1/2558 (รอบสุดท้าย)(ด่วนมากที่สุด)
นักศึกษาเลขที่สัญญา 57/..,56/..,55/..,54/.. เซ็นแบบยืนยัน 1/2558 (รอบสุดท้าย) วันที่ 14 ตุลาคม 2558 วิทยาเขตร่มเกล้า วันที่ 15 ตุลาคม 2558 วิทยาเขตพัฒนาการ เวลา 09.00 - 15.00 น.
ประกาศโดย   กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา   วันที่ประกาศ   13 ตุลาคม 2558
 2.ประกาศผลการอนุมัตินักศึกษาใหม่ 58/… กู้ยืมแบบ กรอ.(ด่วนมากที่สุด)
นักศึกษาใหม่ 58/… แบบ กรอ. กรุณาตรวจสอบรายชื่อรับทราบผลการอนุมัติให้กู้ยืม เมื่อได้รับอนุมัติ กรุณาพิมพ์สัญญาตามคู่มือข้อ 27-31 ส่งภายใน 7 - 10 วัน
ประกาศโดย   กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา   วันที่ประกาศ   11 กันยายน 2558
 3.กำหนดการขึ้นทะเบียนขอจบการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558(ด่วนมาก)
สำหรับนักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ต้องขึ้นทะเบียนขอจบการศึกษาผ่านเว็บไซต์ http://ogr.kbu.ac.th/ ด้วยตนเอง ภายในวันจันทร์ที่ 14 กันยายน ถึง เสาร์ที่ 10 ตุลาคม 2558 พร้อมนำหมายเลขที่ได้จากการแจ้งจบผ่านเว็บไซต์ และรูปถ่ายชุดครุยจำนวน 5 รูป ขนาด 1 นิ้วครึ่ง นำส่งสำนักทะเบียนและประมวลผล ในระยะเวลาที่กำหนด
ประกาศโดย   สำนักทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   8 กันยายน 2558
 4.รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2557 (ครั้งที่ 1) ระดับปริญญาตรี(ด่วน)
รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2557 (ครั้งที่ 1) ระดับปริญญาตรี นักศึกษาที่มีรายชื่อตามลิ้งค์ข้างต้นนี้ สามารถติดต่อรับใบรับรองผลการศึกษา (Transcript ) พร้อมชำระเงินได้ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป
ประกาศโดย   สำนักทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   30 มิถุนายน 2558
   
      
ระบบสารสนเทศเพื่อบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูกลาง มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
รายละเอียดเพิ่มเติมเยี่ยมชมเว็บไซต์ เครือข่ายชุมชนเพื่อการพัฒนาระบบสารสนเทศ