ประกาศงานบริการการศึกษา
  ประกาศเรื่อง
 1.ปิดให้บริการของกองทุนกู้ยืมฯ ในวันที่ 25 กันยายน 2557(ด่วนมากที่สุด)
เนื่องจากในวันที่ 25 กันยายน 2557 กองทุนขอปิดการให้บริการวิทยาเขตร่มเกล้า ตั้งแต่เวลา 08.30 - 13.00 น. วิทยาเขตพัฒนาการ ปิดทำการ ตั้งแต่เวลา 08.30 - 15.00 น. สาเหตุเพราะมีงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ปี 2557 ขออภัยมา ณ ที่นี้
ประกาศโดย   กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา   วันที่ประกาศ   22 กันยายน 2557
 2.ปฐมนิเทศกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาปี 2557(ด่วนมากที่สุด)
ขอเชิญนักศึกษากองทุนกู้ยืมเลขที่สัญญาขึ้นต้นด้วย 57/… เข้าปฐมนิเทศในวันที่ 25 กันยายน 2557 ลงทะเบียนเวลา 08.00 - 08.15 น. เท่านั้น ณ วิทยาเขตร่มเกล้า อาคารเกษมพฤกษา ห้องประชุมเกษมสโมสร ชั้น 3
ประกาศโดย   กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา   วันที่ประกาศ   17 กันยายน 2557
 3.ตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา(ด่วน)
ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อนที่ 1 ปีการศึกษา 2556
ประกาศโดย   สำนักทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   28 กรกฏาคม 2557
 4.ตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา
ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1 และ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2556
ประกาศโดย   สำนักทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   30 พฤษภาคม 2557
 5.การเข้าใช้บริการสำนักบรรณสาร ทางเครือข่ายอินเเตอร์เน็ต

นักศึกษาสามารถใช้บริการสืบค้นข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศของสำนักฯ เช่น หนังสือ บทความวารสาร สื่อโสตทัศน์ ปริญญานิพนธ์ ฐานข้อมูลออนไลน์ EBSCO และอื่นๆ โดยศึกษาได้วยตนเองจากเอกสาร Download หรือ ทางเว็บไซต์ http://library.kbu.ac.th
สำหรับ คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ที่สนใจเข้ารับการอบรมการใช้บริการของสำนักบรรณสาร ศึกษารายละเอียดได้จาก ตารางการจัดฝึกอบรม
ประกาศโดย   สำนักบรรณสาร   วันที่ประกาศ   17 มิถุนายน 2557
   
      
ระบบสารสนเทศเพื่อบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูกลาง มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
รายละเอียดเพิ่มเติมเยี่ยมชมเว็บไซต์ เครือข่ายชุมชนเพื่อการพัฒนาระบบสารสนเทศ