ประกาศงานบริการการศึกษา
  ประกาศเรื่อง
 1.กำหนดการขึ้นทะเบียนขอสำเร็จการศึกษาประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559(ด่วนมาก)
โดยนักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ให้นักศึกษาดำเนินการแจ้งจบการศึกษา ผ่านเว็บไซต์ http://ogr.kbu.ac.th ด้วยตนเอง ภายใน วันจันทร์ที่ 11 กรกฏาคม - เสาร์ที่ 6 สิงหาคม 2559 พร้อมส่งรูปถ่ายชุดครุยขนาด 1 นิ้วครึ่ง จำนวน 5 รูป และเขียนคำร้องได้ที่สำนักทะเบียนและประมวลผลทั้งสองวิทยาเขต
ประกาศโดย   สำนักทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   9 กรกฏาคม 2559
 2.ข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักบรรณสาร(ด่วน)
สำนักบรรณสาร ขอเชิญ นักศึกษา อาจารย์ ร่วมกิจกรรม
การแนะนำอบรมใช้แหล่งเรียนรู้และการใช้บริการสำนักบรรสาร ประจำปีการศึกษา 2559
ประกาศโดย   สำนักบรรณสาร   วันที่ประกาศ   15 มิถุนายน 2559
   
      
ระบบสารสนเทศเพื่อบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูกลาง มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
รายละเอียดเพิ่มเติมเยี่ยมชมเว็บไซต์ เครือข่ายชุมชนเพื่อการพัฒนาระบบสารสนเทศ