ประกาศงานบริการการศึกษา
  ประกาศเรื่อง
 1.กำหนดการขึ้นทะเบียนขอจบการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2557 (ภายในวันที่ 2 ก.พ ถึง 31 มี.ค. 2558)(ด่วนมากที่สุด)
สำหรับนักศึกษาที่คาดว่าจะจบการศึกษาในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2557 ให้ดำเนินการแจ้งจบผ่าน http://ogr.kbu.ac.th/ ภายในวันจันทร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ ถึงวันอังคารที่ 31 มีนาคม 2558 จากนั้นนำรหัสที่ได้จากการขึ้นทะเบียนแจ้งจบผ่านอินเตอร์เน็ตและรูปถ่ายชุดครุยขนาดหนึ่งนิ้วครึ่งจำนวน 4 รูป นำส่งสำนักทะเบียนและประมวลผลเพื่อเขียนคำร้องขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต
ประกาศโดย   สำนักทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   3 กุมภาพันธ์ 2558
 2.เตรียมพร้อมสำหรับการกู้ยืมปีการศึกษา 2558(ด่วนมากที่สุด)
ในปีการศึกษา 2558 นักศึกษาที่ประสงค์ขอกู้ยืมทุกราย ต้องมีผลการเรียนไม่ต่ำกว่า 2.00 และทำกิจกรรมจิตอาสาไม่ต่ำกว่า 18 ชั่วโมงใน 1 ปีการศึกษา ในภาค 2/2557 นักศึกษาควรทำกิจกรรมพร้อมถ่ายภาพตนเองในการทำกิจกรรมไว้เพื่อพิจารณาการกู้ยืมต่อไป
ประกาศโดย   กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา   วันที่ประกาศ   8 ธันวาคม 2557
 3.การเข้าใช้บริการสำนักบรรณสาร ทางเครือข่ายอินเเตอร์เน็ต

นักศึกษาสามารถใช้บริการสืบค้นข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศของสำนักฯ เช่น หนังสือ บทความวารสาร สื่อโสตทัศน์ ปริญญานิพนธ์ ฐานข้อมูลออนไลน์ EBSCO และอื่นๆ โดยศึกษาได้วยตนเองจากเอกสาร Download หรือ ทางเว็บไซต์ http://library.kbu.ac.th
สำหรับ คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ที่สนใจเข้ารับการอบรมการใช้บริการของสำนักบรรณสาร ศึกษารายละเอียดได้จาก ตารางการจัดฝึกอบรม
ประกาศโดย   สำนักบรรณสาร   วันที่ประกาศ   17 มิถุนายน 2557
   
      
ระบบสารสนเทศเพื่อบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูกลาง มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
รายละเอียดเพิ่มเติมเยี่ยมชมเว็บไซต์ เครือข่ายชุมชนเพื่อการพัฒนาระบบสารสนเทศ