ประกาศงานบริการการศึกษา
  ประกาศเรื่อง
 1.ขอความร่วมมือนักศึกษาประเมินการเรียนการสอน (22 เมษายน -4 พฤษภาคม 57)(ด่วนมากที่สุด)

คุณคือบุคคลสำคัญในการสะท้อนภาพการดำเนินบทบาทของคณาจารย์ผู้สอน และมหาวิทยาลัย
เพื่อปรับปรุงการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น มหาวิทยาลัยขอความร่วมมืออาจารย์และนักศึกษาทุกท่าน
ประเมินการเรียนการสอน ประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2556 ตั้งแต่ 22 เมษายน จนถึงวันที่ 4 พฤษภาคม 2557
ผ่านทาง Website http://cao.kbu.ac.th
ประกาศโดย   ฝ่ายวิชาการ   วันที่ประกาศ   21 เมษายน 2557
 2.การเข้าใช้บริการสำนักบรรณสาร ทางเครือข่ายอินเเตอร์เน็ต

นักศึกษาสามารถใช้บริการสืบค้นข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศของสำนักฯ เช่น หนังสือ บทความวารสาร สื่อโสตทัศน์ ปริญญานิพนธ์ ฐานข้อมูลออนไลน์ EBSCO และอื่นๆ โดยศึกษาได้วยตนเองจากเอกสาร Download หรือ ทางเว็บไซต์ http://library.kbu.ac.th
สำหรับ คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ที่สนใจเข้ารับการอบรมการใช้บริการของสำนักบรรณสาร ศึกษารายละเอียดได้จาก ตารางการจัดฝึกอบรม
ประกาศโดย   สำนักบรรณสาร   วันที่ประกาศ   18 มิถุนายน 2556
   
      
ระบบสารสนเทศเพื่อบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูกลาง มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
รายละเอียดเพิ่มเติมเยี่ยมชมเว็บไซต์ เครือข่ายชุมชนเพื่อการพัฒนาระบบสารสนเทศ