ประกาศงานบริการการศึกษา
  ประกาศเรื่อง
 1.นักศึกษากองทุนกู้ยืม เซ็นแบบยืนยัน 2/2558 (รอบที่ 1)(ด่วนมากที่สุด)
นักศึกษาที่ประสงค์กู้ยืมภาคเรียนที่ 2/2558 ติดต่อเซ็นแบบยืนยัน วันที่ 1 - 3 ธันวาคม 2558 วิทยาเขตร่มเกล้า และ วันที่ 4 ธันวาคม 2558 วิทยาเขตพัฒนาการ ทั้ง 2 วิทยาเขตรับบัตรคิวเวลา 09.00 - 15.00 น.
ประกาศโดย   กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา   วันที่ประกาศ   27 พฤศจิกายน 2558
 2.ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบปลายภาค (23 พย. - 13 ธค.)(ด่วนมากที่สุด)
ประกาศโดย   กองประชาสัมพันธ์   วันที่ประกาศ   20 พฤศจิกายน 2558
 3.การชำระเงินค่าลงทะเบียน(ด่วนมากที่สุด)
นักศึกษาต้องชำระผ่านทางธนาคารที่มหาวิทยาลัยกำหนด คือ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา หรือเคาน์เตอร์เซอร์วิส ได้ตั้งแต่ วันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2558 ถึง วันอาทิตย์ที่ 17 มกราคม 2559 เท่านั้น โดยไม่ต้องชำระที่ฝ่ายการเงินของมหาวิทยาลัย และสามารถติดต่อขอรับใบเสร็จรับเงินค่าลงทะเบียน (ฉบับจริง) ภายหลัง 7 วัน นับแต่วันชำระเงินผ่านธนาคารหรือเคาน์เตอร์เซอร์วิสเรียบร้อยแล้ว โดยติดต่อขอรับที่ ศูนย์ให้ความช่วยเหลือและบริการนักศึกษา (SASC)

ขอให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดอย่างเคร่งครัด

ประกาศโดย   กองประชาสัมพันธ์   วันที่ประกาศ   20 พฤศจิกายน 2558
 4.ประเมินความพึงพอใจกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(ด่วนมากที่สุด)
ขอเชิญนักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาทุกท่านเข้าประเมินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาตั้งแต่วันนี้จนถึงการเซ็นแบบยืนยันภาคเรียนที่ 2/2558 กรุณาเข้าประเมินก่อนการเซ็นแบบยืนยัน
ประกาศโดย   กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา   วันที่ประกาศ   4 พฤศจิกายน 2558
 5.รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2557 (ครั้งที่ 1) ระดับปริญญาตรี(ด่วน)
รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2557 (ครั้งที่ 1) ระดับปริญญาตรี นักศึกษาที่มีรายชื่อตามลิ้งค์ข้างต้นนี้ สามารถติดต่อรับใบรับรองผลการศึกษา (Transcript ) พร้อมชำระเงินได้ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป
ประกาศโดย   สำนักทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   30 มิถุนายน 2558
   
      
ระบบสารสนเทศเพื่อบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูกลาง มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
รายละเอียดเพิ่มเติมเยี่ยมชมเว็บไซต์ เครือข่ายชุมชนเพื่อการพัฒนาระบบสารสนเทศ