ประกาศงานบริการการศึกษา
  ประกาศเรื่อง
 1.นักศึกษาเก่าในสถาบันยื่นกู้ 1/2559 ผ่านระบบ(ด่วนมากที่สุด)
นักศึกษากองทุนกู้ยืมแบบ กรอ. เลขที่สัญญา 58/..,57/…,56/.. สามารถยื่นกู้ยืมผ่าน www.studenloan.or.th ตั้งแต่วันที่ 18 - 30 เมษายน 2559 เมื่อยื่นแล้ว 2 วันทำการ กรุณาพิมพ์แบบยื่นกู้ยืม 1 แผ่น พร้อมคู้มือกองทุน นำส่งกองทุนกู้ยืมวันที่ 20 เมษายน- 5 พฤษภาคม 2559
ประกาศโดย   กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา   วันที่ประกาศ   19 เมษายน 2559
 2.กำหนดการขึ้นทะเบียนขอจบการศึกษา ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2558(ด่วนมาก)
โดยนักศึกษาต้องขึ้นทะเบียนขอสำเร็จการศึกษา ผ่านเว็บไซต์ http://ogr.kbu.ac.th/ ด้วยตนเอง ภายในวันที่ 2 - 15 พฤษภาคม 2559 นำส่งรูปถ่ายพร้อมเขียนคำร้องขอขึ้นทะเบียนบัณฑิตได้ที่สำนักทะเบียนและประมวลผลทั้งสองวิทยาเขต
ประกาศโดย   สำนักทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   26 เมษายน 2559
 3.ประกาศผลการเทียบรายวิชาและโอนหน่วยกิต ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2558
ตามที่นักศึกษาได้ยื่นคำร้อง เรื่องการขอเทียบรายวิชาและโอนหน่วยกิตไว้นั้น บัดนี้ คณะกรรมการวิชาการพิจารณาการเทียบรายวิชาและโอนหน่วยกิต ได้อนุมัติเป็นที่เรียบร้อยแล้ว นักศึกษาสามารถตรวจสอบรายวิชาที่ได้รับอนุมัติได้ที่ http://reg.kbu.ac.th (เข้าสู่ระบบ เลือก ผลการศึกษา)
ประกาศโดย   สำนักทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   12 เมษายน 2559
   
      
ระบบสารสนเทศเพื่อบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูกลาง มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
รายละเอียดเพิ่มเติมเยี่ยมชมเว็บไซต์ เครือข่ายชุมชนเพื่อการพัฒนาระบบสารสนเทศ