ประกาศงานบริการการศึกษา
  ประกาศเรื่อง
 1.นักศึกษาเลขที่สัญญา 59/.. กรุณายื่นกู้ยืม 1/2559(ด่วนมากที่สุด)
นักศึกษาเลขที่สัญญา 59/.. สาขาการขนส่งระหว่างประเทศ และสาขาคอมพิวเตอร์ กรุณายื่นกู้ยืมแบบ กยศ. ภาคเรียนที่ 1/2559 ภายในวันที่ 19 มกราคม 2560 และพิมพ์สัญญาส่ง 24 - 30 มกราคม 2560
ประกาศโดย   กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา   วันที่ประกาศ   18 มกราคม 2560
 2.นักศึกษากู้ยืมทุกเลขที่สัญญา ที่ประสงค์กู้ยืม 3/2559(ด่วนมากที่สุด)
นักศึกษากู้ยืมทุกเลขที่สัญญา ที่ขอกู้ยืมภาคเรียนที่ 3/2559 กรุณายื่นกู้ยืม ภายในวันที่ 20 มกราคม 2560 หลังจากยื่น 2 วันทำการนำใบยื่นกู้พร้อมคู่มือรับ กท.304 ที่ห้องกองทุนกู้ยืม และเซ็นแบบยืนยันตามกำหนด
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   18 มกราคม 2560
 3.ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าห้องสอบ 2/2559(ด่วนมากที่สุด)
ตรวจสอบรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าห้องสอบ      ผู้มีสิทธิ์เข้าห้องสอบ  ภาคการศึกษาที่ 2/2559
ประกาศโดย   SASC : ศูนย์ให้ความช่วยเหลือและบริการนักศึกษา   วันที่ประกาศ   11 มกราคม 2560
 4.ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558(ด่วนมากที่สุด)
รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558
รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559
ประกาศโดย   สำนักทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   6 มกราคม 2560
 5.ขอความร่วมมือนักศึกษาประเมินการเรียนการสอน (16 ม.ค. - 5 ก.พ. 2560)(ด่วนมาก)
ขอเชิญชวนนักศึกษาทุกท่านร่วมแสดงความคิดเห็น ประเมินการเรียนการสอน
ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
ระหว่างวันจันทร์ที่ 16 มกราคม ถึง วันอาทิตย์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2560
ผ่านทาง Website http://cao.kbu.ac.th

ประกาศโดย   ฝ่ายวิชาการ   วันที่ประกาศ   17 มกราคม 2560
 6.กำหนดรับใบรับรองผลการศึกษา (transcript) นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาที่ 1/2559 ครั้งที่2(ด่วน)
นักศึกษาสามารถติดต่อรับใบรับรองผลการศึกษา (transcript) พร้อมชำระเงินได้ตั้งแต่วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2560 เป็นต้นไป โดยนักศึกษาสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ในวันที่ 27 มกราคม 2560
ประกาศโดย   สำนักทะเบียนและประมวล   วันที่ประกาศ   16 มกราคม 2560
   
      
ระบบสารสนเทศเพื่อบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูกลาง มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต