ประกาศงานบริการการศึกษา
  ประกาศเรื่อง
 1.การขอผ่อนผันรับราชการทหาร ปีการศึกษา 2559 (รายละเอียด)(ด่วนมาก)
ประกาศโดย   SASC   วันที่ประกาศ   30 กรกฏาคม 2559
 2.การขอผ่อนผันรับราชการทหาร ปีการศึกษา 2559(ด่วน)
การขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหาร ปี พ.ศ. 2560 ประจำปีการศึกษา 2559 (น.ศ.ที่เกิดปีพ.ศ. 2539)
เริ่มส่งเอกสารได้ วันที่ 1 ส.ค. - 20 ต.ค. 2559
ประกาศโดย   SASC   วันที่ประกาศ   26 กรกฏาคม 2559
 3.ข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักบรรณสาร
สำนักบรรณสาร ขอเชิญ นักศึกษา อาจารย์ ร่วมกิจกรรม
การแนะนำอบรมใช้แหล่งเรียนรู้และการใช้บริการสำนักบรรสาร ประจำปีการศึกษา 2559
ประกาศโดย   สำนักบรรณสาร   วันที่ประกาศ   15 มิถุนายน 2559
   
      
ระบบสารสนเทศเพื่อบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูกลาง มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
รายละเอียดเพิ่มเติมเยี่ยมชมเว็บไซต์ เครือข่ายชุมชนเพื่อการพัฒนาระบบสารสนเทศ