ประกาศงานบริการการศึกษา
  ประกาศเรื่อง
 1.กำหนดการแจ้งสำเร็จการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559(ด่วนมากที่สุด)
นักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559
นักศึกษาสามารถแจ้งสำเร็จการศึกษาด้วยตนเองได้ที่เว็บไซต์
http://ogr.kbu.ac.th/ogr_login.asp
ได้แต่วันนี้จนถึง วันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม 2559
พร้อมนำส่งรูปถ่ายชุดครุยขนาด 1 นิ้วครึ่ง ที่สำนักทะเบียนและประมวลผลได้ทั้งสองวิทยาเขต
ประกาศโดย   สำนักทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   30 พฤศจิกายน 2559
 2.นัดประชุมนักศึกษากองทุนกู้ยืมทุกชั้นปี ประจำปีการศึกษา 2559(ด่วนมาก)
ชั้นปีที่ 1 วันที่ 1 ธันวาคม 2559 ชั้นปีที่ 2 วันที่ 8 ธันวาคม 2559 ชั้นปีที่ 3 วันที่ 15 ธันวาคม 2559 ชั้นปีที่ 4 วันที่ 22 ธันวาคม 2559 ณ วิทยาเขตร่มเกล้า อาคารเกษมพฤกษา ชั้น 3 ห้องประชุมเกษมสโมสร เวลา 12.30 - 12.45 น. เท่านั้น
ประกาศโดย   กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา   วันที่ประกาศ   12 พฤศจิกายน 2559
 3.การขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหาร
ประกาศโดย   SASC : ศูนย์ให้ความช่วยเหลือและบริการนักศึกษา   วันที่ประกาศ   5 พฤศจิกายน 2559
 4.ข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักบรรณสาร
สำนักบรรณสาร ขอเชิญ นักศึกษา อาจารย์ ร่วมกิจกรรม
การแนะนำอบรมใช้แหล่งเรียนรู้และการใช้บริการสำนักบรรสาร ประจำปีการศึกษา 2559
ประกาศโดย   สำนักบรรณสาร   วันที่ประกาศ   15 มิถุนายน 2559
   
      
ระบบสารสนเทศเพื่อบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูกลาง มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
รายละเอียดเพิ่มเติมเยี่ยมชมเว็บไซต์ เครือข่ายชุมชนเพื่อการพัฒนาระบบสารสนเทศ