เมนูหลัก

ตารางเรียน/สอบของรายวิชาที่ลงทะเบียนไว้แล้ว
ชื่อนาย ปิยะ สีเสมอ
สถานภาพสำเร็จการศึกษา ( 76.5) ('ณ วันที่ 9/3/2560)
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
ปีการศึกษา2562  / 1 ระหว่าง  24/6/2562 - 30/6/2562 


โปรดทราบ
 
* ไม่มีข้อมูลตารางเรียนของนศ. *

 

  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต