เมนูหลัก

หลักสูตร
    คณะ 
     หลักสูตรหน่วยกิตปีศึกษาเกรดต่ำสุด
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 2 ปี / ภาคปกติ   
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการสารสนเทศคอมพิวเตอร์ ( ตรี 2 ปี ปกติ ) 722 2.00
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ   
  702402วิทยาการสารสนเทศคอมพิวเตอร์ ( ตรี 4 ปี ปกติ ) 1444 1.00
  702403วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการสารสนเทศคอมพิวเตอร์ ( ตรี 4 ปี ปกติ ) 1454 2.00
  702404วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการสารสนเทศคอมพิวเตอร์ ( ตรี 4 ปี ปกติ ) 1394 2.00
  702405วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการสารสนเทศคอมพิวเตอร์ ( ตรี 4 ปี ปกติ ) 1424 2.00
  702406วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการสารสนเทศคอมพิวเตอร์ (ตรี 4 ปี ปกติ) 1234 2.00
  702407วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการสารสนเทศคอมพิวเตอร์ (ตรี 4 ปี ปกติ) 1234 2.00
  702408วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1264 2.00
  702409วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1264 2.00
  7024081วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1264 2.00
  7024091วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1264 2.00
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี 4 ปี / ภาคสมทบ   
  702501วิทยาการสารสนเทศคอมพิวเตอร์ ( ตรี 4 ปี สมทบ ) 1444 1.00
  702502วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการสารสนเทศคอมพิวเตอร ( ตรี 4 ปี สมทบ ) 1454 2.00
  702503วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการสารสนเทศคอมพิวเตอร์ ( ตรี 4 ปี สมทบ ) 1394 2.00
  702504วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการสารสนเทศคอมพิวเตอร์ ( ตรี 4 ปี สมทบ ) 1424 2.00
  702505วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการสารสนเทศคอมพิวเตอร์ (ตรี 4 ปี สมทบ) 1234 2.00
  702506วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการสารสนเทศคอมพิวเตอร์ (ตรี 4 ปี ปกติ) 1234 2.00
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต