เมนูหลัก

หลักสูตร
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตร    แผนการเรียน
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ
 คณะ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 หลักสูตร : วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์

 1.   หมวดวิชาศึกษาทั่วไปหน่วยกิตต่ำสุด : 30
 1.1   วิชาศึกษาทั่วไปบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 24
 1.1.1   กลุ่มวิชาภาษาหน่วยกิตต่ำสุด : 10
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
GE.100 ENGLISH FOR COMMUNICATION
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
GE.101 THAI FOR COMMUNICATION
 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
2 (2-0-4)
GE.102 THAI USAGE FOR CREATION
 การใช้ภาษาไทยเชิงสร้างสรรค์
2 (2-0-4)
GE.110 ENGLISH FOR DAILY LIFE
 ภาษาอังกฤษเพื่อการดำรงชีวิต
3 (3-0-6)

 1.1.2   กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
GE.121 WAYS OF KASEM
 วิถีแห่งเกษม
3 (3-0-6)
GE.123 LAWS FOR DAILY LIFE
 กฎหมายเพื่อการดำรงชีวิต
3 (3-0-6)

 1.1.3   กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
GE.131 ARTS OF LIFE DEVELOPMENT
 ศิลปะการพัฒนาชีวิต
3 (3-0-6)

 1.1.4   กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 4
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
GE.141 CONTEMPORARY MATHEMATICS
 คณิตศาสตร์ร่วมสมัย
2 (2-0-4)
GE.142 ENVIRONMENTAL SCIENCE FOR SUSTAINABLE WORLD
 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมเพื่อโลกยั่งยืน
2 (2-0-4)

 1.1.5   กลุ่มวิชาพลานามัยหน่วยกิตต่ำสุด : 1
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
GE.152 RECREATION ACTIVITIES
 กิจกรรมนันทนาการ
1 (0-2-2)
GE.153 ARTS OF SELF DEFENCE
 ศิลปะป้องกันตัว
1 (0-2-2)
GE.155 BALLROOM DANCING
 ลีลาศ
1 (0-2-2)
GE.156 BOWLING
 โบว์ลิ่ง
1 (0-2-2)
GE.157 SWIMMING
 ว่ายน้ำ
1 (0-2-2)

 1.2   วิชาศึกษาทั่วไปเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 6
 1.2.1   กลุ่มวิชาภาษาหน่วยกิตต่ำสุด : 2
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
GE.106 WRITING IN DAILY LIFE
 การเขียนในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)
GE.107 LITERATURE IN THAI CREATED LANGUAGE
 วรรณศิลป์ในภาษาไทย
3 (3-0-6)
GE.108 WAYS OF CONTEMPORARY THAI LANGUAGE
 วิถีภาษาไทยร่วมสมัย
3 (3-0-6)
GE.109 THE AESTHETIC OF LISTENING AND SPEAKING THAI LANGUAGE
 สุนทรียะทางการฟังและการพูดภาษาไทย
3 (3-0-6)
GE.160 MALAY LANGUAGE AND CULTURE
 ภาษาและวัฒนธรรมมลายู
2 (2-0-4)
GE.161 MYANMAR LANGUAGE AND CULTURE
 ภาษาและวัฒนธรรมพม่า
2 (2-0-4)
GE.162 VIETNAMESE LANGUAGE AND CULTURE
 ภาษาและวัฒนธรรมเวียดนาม
2 (2-0-4)
GE.163 CHINESE LANGUAGE AND CULTURE
 ภาษาและวัฒนธรรมจีน
2 (2-0-4)
GE.164 JAPANESE LANGUAGE AND CULTURE
 ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น
2 (2-0-4)
GE.165 KOREAN LANGUAGE AND CULTURE
 ภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี
2 (2-0-4)
GE.166 ARABIC LANGUAGE AND CULTURE
 ภาษาและวัฒนธรรมอาหรับ
2 (2-0-4)
GE.167 RUSSIAN LANGUAGE AND CULTURE
 ภาษาและวัฒนธรรมรัสเซีย
2 (2-0-4)
GE.213 ENGLISH CONVERSATION SKILLS IN WORKPLACES
 ทักษะการพูดภาษาอังกฤษในองค์กร
3 (3-0-6)
GE.214 ENGLISH COMPOSITION SKILLS IN WORKPLACES
 ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษในองค์กร
3 (3-0-6)

 1.2.2   กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
GE.122 PSYCHOLOGY FOR DAILY LIFE
 จิตวิทยาเพื่อการดำรงชีวิต
3 (3-0-6)
GE.124 SUFFICIENCY ECONOMY AND QUALITY OF LIFE
 เศรษฐกิจพอเพียงกับคุณภาพชีวิต
3 (3-0-6)
GE.125 COMMUNICATION AND HUMAN RELATIONS
 การสื่อสารและมนุษยสัมพันธ์
3 (3-0-6)
GE.126 GROUP PROCESS AND TEAM WORKING TECHNIQUES
 กระบวนการกลุ่มและเทคนิคการทำงานเป็นทีม
3 (3-0-6)
GE.127 INTRODUCTION TO ISLAMIC ECONOMICS
 หลักเศรษฐศาสตร์อิสลาม
3 (3-0-6)
GE.128 INTRODUCTION TO ISLAMIC LAWS (SHARI-AH)
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายอิสลาม (ซะรีอะฮ์)
3 (3-0-6)
GE.129 CITIZEN DUTIES AND RESPONSIBILITIES
 พลเมืองกับหน้าที่ความรับผิดชอบ
3 (3-0-6)
GE.221 DYNAMICS OF MIGRATION IN SOUTHEAST ASIA
 พลวัตการย้ายถิ่นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
3 (3-0-6)

 1.2.3   กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
GE.132 THINKING AND THE NEW GENERATION
 การคิดกับคนรุ่นใหม่
3 (3-0-6)
GE.133 RELIGIONS FOR HUMAN DEVELOPMENT
 ศาสนาเพื่อการพัฒนามนุษย์
3 (3-0-6)
GE.134 THAI HISTORY AND NATIONAL IDENTITY
 ประวัติศาสตร์ไทยและความเป็นชาติไทย
3 (3-0-6)
GE.135 THAI HERITAGE AND WISDOM
 มรดกไทยและภูมิปัญญาไทย
3 (3-0-6)
GE.136 AESTHETICS
 สุนทรียศาสตร์
2 (2-0-4)
GE.137 MUSIC AND HUMANITIES
 ดนตรีกับมนุษยชาติ
2 (2-0-4)
GE.138 ARTS AND HUMANITIES
 ศิลปะกับมนุษยชาติ
2 (2-0-4)
GE.139 INTRODUCTION TO PRINCIPLES OF ISLAM
 หลักการอิสลามเบื้องต้น
3 (3-0-6)
GE.231 POWER OF THOUGHT AND DEVELOPMENT OF HUMAN POTENTIAL
 พลังความคิดกับการพัฒนาศักยภาพมนุษย์
3 (3-0-6)
GE.232 WORLD CIVILIZATION
 อารยธรรมโลก
3 (3-0-6)
GE.233 SOUTHEAST ASIA HISTORY AND CULTURE
 ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
3 (3-0-6)
GE.234 FOLKLORE FOR LIFE
 คติชนเพื่อชีวิต
3 (3-0-6)

 1.2.4   กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 4
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
GE.140 APPLIED STATISTICS IN EVERDAY LIFE
 การประยุกต์สถิติในชีวิตประจำวัน
2 (2-0-4)
GE.143 APPLIED COMPUTER IN EVERYDAY LIFE
 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน
2 (1-2-4)
GE.144 HEALTH FOR LIFE
 สุขภาพเพื่อชีวิต
2 (2-0-4)
GE.145 APPLIED PHYSICS IN EVERYDAY LIFE
 การประยุกต์ใช้ฟิสิกส์ในชีวิตประจำวัน
2 (2-0-4)
GE.146 APPLIED CHEMISTRY IN EVERYDAY LIFE
 เคมีกับการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
2 (2-0-4)
GE.147 EARTH SCIENCE AND ASTRONOMY
 วิทยาศาสตร์โลกและดาราศาสตร์
2 (2-0-4)
GE.148 STRENGTHENING MATHEMATICAL SKILLS
 การเสริมสร้างทักษะทางคณิตศาสตร์
2 (1-2-6)

 2.   หมวดวิชาเฉพาะหน่วยกิตต่ำสุด : 90
 2.1   กลุ่มวิชาแกนหน่วยกิตต่ำสุด : 12
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
CS.001 CALCULUS AND ANALYTIC GEOMETRY
 แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์
3 (3-0-6)
CS.002 DISCRETE MATHEMATICS AND THEORY OF COMPUTATION
 คณิตศาสตร์แบบไม่ต่อเนื่องและทฤษฎีการคำนวณ
3 (3-0-6)
CS.003 PROBABILITY AND APPLIED STATISTICS
 ความน่าจะเป็นและสถิติประยุกต์
3 (3-0-6)
CS.004 STATISTICS FOR SCIENTISTS
 สถิติสำหรับนักวิทยาศาสตร์
3 (3-0-6)

 2.2   กลุ่มวิชาเฉพาะด้านหน่วยกิตต่ำสุด : 60
 2.2.1   ด้านที่ 1 กลุ่มประเด็นทางด้านองค์การและระบบสารสนเทศหน่วยกิตต่ำสุด : 9
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
CS.231 THE SELF-DEVELOPMENT TOWARDS TO THE PROFESSIONAL CAREER IN COMPUTER SCIENCE
 การพัฒนาตนสู่สายงานวิชาชีพด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์
3 (3-0-6)
CS.321 MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS
 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
3 (3-0-6)
CS.412 SEMINAR IN COMPUTER SCIENCE
 การสัมมนาวิทยาการคอมพิวเตอร์
3 (3-0-6)

 2.2.2   ด้านที่ 2 กลุ่มเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์หน่วยกิตต่ำสุด : 12
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
CS.222 DATABASE MANAGEMENT SYSTEMS
 ระบบจัดการฐานข้อมูล
3 (3-0-6)
CS.311 HUMAN-COMPUTER INTERACTION
 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์
3 (3-0-6)
CS.324 COMPUTER SCIENCE PROJECT 1
 โครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1
3 (3-0-6)
CS.413 COMPUTER SCIENCE PROJECT 2
 โครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์ 2
3 (3-0-6)

 2.2.3   ด้านที่ 3 กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีทางซอฟต์แวร์หน่วยกิตต่ำสุด : 21
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
CS.111 PROGRAMMING FUNDAMENTAL
 หลักการพื้นฐานการเขียนโปรแกรม
3 (2-3-4)
CS.121 OBJECT-ORIENTED PROGRAMMING
 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
3 (2-3-4)
CS.211 DATA STRUCTURES AND ALGORITHMS
 โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี
3 (2-3-4)
CS.223 OPERATING SYSTEMS
 ระบบปฏิบัติการ
3 (3-0-6)
CS.313 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGNS
 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
3 (3-0-6)
CS.322 MOBILE PROGRAMMING
 โมบายโปรแกรมมิ่ง
3 (2-3-4)
CS.411 SOFTWARE ENGINEERING
 วิศวกรรมซอฟต์แวร์
3 (3-0-6)

 2.2.4   ด้านที่ 4 กลุ่มโครงสร้างพื้นฐานของระบบหน่วยกิตต่ำสุด : 15
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
CS.212 PROGRAMMING LANGUAGE
 ภาษาโปรแกรม
3 (3-0-6)
CS.221 DATA COMMUNICATION AND NETWORKING
 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย
3 (3-0-6)
CS.312 COMPUTER NETWORK
 เครือข่ายคอมพิวเตอร์
3 (2-3-4)
CS.325 COMPUTER GRAPHICS
 คอมพิวเตอร์กราฟิก
3 (3-0-6)
CS.414 ARTIFICIAL INTELLIGENCE
 ปัญญาประดิษฐ์
3 (3-0-6)

 2.2.5   ด้านที่ 5 กลุ่มฮาร์ดแวร์และสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
CS.112 COMPUTER ARCHITECTURES AND ORGANIZATION
 สถาปัตยกรรมและองค์ประกอบคอมพิวเตอร์
3 (3-0-6)

 2.3   กลุ่มวิชาเฉพาะเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 18
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
CS.511 OBJECT-ORIENTED SOFTWARE DEVELOPMENT
 การพัฒนาซอฟต์แวร์เชิงอ็อบเจกต์
3 (2-3-4)
CS.512 MOBILE DEVELOPMENT TECHNOLOGY
 เทคโนโลยีการพัฒนาโมบาย
3 (3-0-6)
CS.513 DATABASE APPLICATION SYSTEM
 การประยุกต์ใช้ระบบฐานข้อมูล
3 (3-0-6)
CS.514 COMPUTING WORKSHOP
 คอมพิวติ้งเวิร์คช็อพ
3 (2-3-4)
CS.521 INFORMATION AND NETWORK SECURITY
 ความมั่นคงระบบเครือข่ายสารสนเทศ
3 (3-0-6)
CS.522 NETWORK OPERATING SYSTEM
 ระบบปฏิบัติการเครือข่าย
3 (3-0-6)
CS.523 NETWORK DESIGN AND MANAGEMENT
 การออกแบบและการบริหารเครือข่าย
3 (3-0-6)
CS.524 CLOUD-COMPUTING TECHNOLOGY
 เทคโนโลยีการประมวลผลคลาวด์
3 (3-0-6)
CS.531 SPECIAL TOPIC IN COMPUTER SCIENCE 1
 การศึกษาเฉพาะเรื่องทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1
3 (3-0-6)
CS.532 SPECIAL TOPIC IN COMPUTER SCIENCE 2
 การศึกษาเฉพาะเรื่องทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 2
3 (3-0-6)
CS.533 ETHICS AND LAWS IN COMPUTER SCIENCE
 จรรยาบรรณทางวิชาชีพและกฎหมายด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์
3 (3-0-6)
CS.534 DATA WAREHOUSING
 การจัดทำคลังข้อมูล
3 (3-0-6)
CS.535 DECISION SUPPORT SYSTEMS
 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
3 (3-0-6)
CS.536 E-COMMERCE
 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
3 (3-0-6)
CS.537 DATABASE DESIGN
 การออกแบบฐานข้อมูล
3 (3-0-6)
CS.538 OBJECT-ORIENTED ANALYSIS AND DESIGN
 การวิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุ
3 (3-0-6)
CS.539 MULTIMEDIA APPLICATION DEVELOPMENT
 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์เชิงมัลติมีเดีย
3 (3-0-6)
CS.540 SOFTWARE PROJECT MANAGEMENT
 การจัดการโครงงานซอฟต์แวร์
3 (3-0-6)
CS.541 INTERNETWORKING TECHNOLOGY
 เทคโนโลยีการเชื่อมต่อเครือข่าย
3 (3-0-6)
CS.542 MULTIMEDIA TECHNOLOGY
 เทคโนโลยีมัลติมีเดีย
3 (3-0-6)
CS.543 COMMUNICATION ENGLISH FOR COMPUTER SCIENCE
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับวิทยาการคอมพิวเตอร์
3 (3-0-6)
CS.544 COOPERATIVE EDUCATION
 สหกิจศึกษา
6 (0-0-40)

 3.   หมวดวิชาเลือกเสรีหน่วยกิตต่ำสุด : 6
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต