เมนูหลัก

ตารางการใช้ห้อง
 วิทยาเขต พัฒนาการ อาคาร 3
 ห้อง
 คุณลักษณะ คณะจิตวิทยา
 ปีการศึกษา2561  / 1 2 3 ระหว่าง  17/12/2561 - 23/12/2561 
 
Day/Time
 
12:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:00
 
จ.
 
     
 
อ.
 
     
พ.  PY.105
(3) 010,
L0
 
  PY.409
(3) 011,
L0
 
 
พฤ.
 
     
 
ศ.
 
     

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L0 = ไม่กำหนด
L1 = วุฒิบัตร/ประกาศนียบัตร หลักสูตรระยะสั้น
L2 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 2 ปี / ภาคปกติ
L3 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 2 ปี / ภาคสมทบ
L4 = ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ
L5 = ปริญญาตรี 4 ปี / ภาคสมทบ
L6 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 3 ปี / ภาคปกติ
L7 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 3 ปี / ภาคสมทบ
L8 = ปริญญาโท
L9 = ปริญญาเอก
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต