เมนูหลัก

AC.204MANAGERIAL ACCOUNTING
บช.204การบัญชีเพื่อการจัดการ
สังกัดบริหารธุรกิจ, สาขาวิชาการบัญชี
หน่วยกิต3 (3-0-0)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  826 อา.08:30-12:30R25212C110W 
  อา.13:30-18:30R25212C      
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ บุญประธรรม
สอบปลายภาค: 30 ต.ค. 2565 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2426
หมายเหตุ: =AC2004 มีนศ.เรียน/สอบร่วมด้วยกับกลุ่ม 826 ในภาคเรียนที่ 1/2565 
Course Description
ศึกษาเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลทางบัญชีต้นทุนเพื่อการวางแผนและควบคุม ได้แก่ การศึกษาพฤติกรรมต้นทุน การคำนวณต้นทุนผลิตภัณฑ์ตามวิธีต้นทุนผันแปร การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างต้นทุน-ปริมาณ-กำไร การจัดทำงบประมาณ
การใช้ข้อมูลทางด้านต้นทุนเพื่อการตัดสินใจระยะสั้น การกำหนดราคาผลิตภัณฑ์และบริการ การวิเคราะห์ผลต่างกำไร การบัญชีตามความรับผิดชอบและการกำหนดราคาโอน การวัดผลงานแบบดุลยภาพ และต้นทุนคุณภาพ


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต