เมนูหลัก

CA.100PRINCIPLES AND THEORIES OF COMMUNICATION
นศ.100หลักและทฤษฎีนิเทศศาสตร์
สังกัดนิเทศศาสตร์, ส่วนกลาง/ไม่กำหนด
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  010 ส.09:00-12:00R29012C1028M 
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิริวิมล เทพหัสดิน
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี10-2-8
สอบปลายภาค: 26 ก.พ. 2565 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2212
หมายเหตุ: =CA1100 
Course Description
ความหมาย ความสำคัญและประเภทของการสื่อสาร ประวัติและวิวัฒนาการทฤษฎีการสื่อสารและการสื่อสารของมนุษย์ กระบวนการและองค์ประกอบของการสื่อสาร อิทธิพลและผลกระทบของการสื่อสารที่มีต่อบุคคลและสังคม
ตลอดจนแบบจำลอง แนวคิดและทฤษฎีทางการสื่อสารพื้นฐานที่ใช้ในการอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างการสื่อสาร บุคคลและสังคมในปัจจุบันและอนาคต


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต