เมนูหลัก

AD.201 COMMUNICATION ARTS AND ADVERTISING
ฆณ.201นิเทศศิลป์กับงานโฆษณา
สังกัดนิเทศศาสตร์, การโฆษณา
หน่วยกิต3 (2-2-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2564 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  011 พฤ.08:30-12:30R211282L211W 
อาจารย์: อาจารย์พิทักษ์พงศ์ พงษ์พิพัฒน์
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี2-1-1
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: IS = AD.111 
Course Description
ทฤษฎีเกี่ยวกับศิลปะการออกแบบประเภทต่างๆ การประยุกต์ใช้ทฤษฎี ที่เน้นในเชิงปฏิบัติเป็นหลัก เริ่มตั้งแต่การเลือกวัสดุในการโฆษณา การออกแบบต้นฉบับ และส่วนประกอบอื่นๆ ใน
สื่อหนังสือพิมพ์ นิตยสาร โปสเตอร์ ป้ายโฆษณา การจัดทำจดหมายโฆษณา แผ่นพับ และชิ้นงานโฆษณาด้วยวัสดุอื่น ๆ


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต