เมนูหลัก

AD.306PRESENTATION TECHNIQUES FOR ADVERTISING
ฆณ.306เทคนิคการนำเสนอสำหรับงานโฆษณา
สังกัดนิเทศศาสตร์, การโฆษณา
หน่วยกิต3 (2-2-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  011 พ.08:30-12:30R211282C303W 
อาจารย์: อาจารย์พิทักษ์พงศ์ พงษ์พิพัฒน์
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี3-0-3
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: =AD.213 
Course Description
ทฤษฎี หลักการ การวางวัตถุประสงค์ ที่เน้นในเชิงการปฏิบัติ ตั้งแต่วิธีการสร้างบุคลิกภาพในการนำเสนองานโฆษณา รวมถึงกระบวนการตัดต่อ และการคัดเลือกสื่อที่นำมาใช้ในการนำ
เสนองานโฆษณา การออกแบบแฟ้มรวบรวมผลงาน วิธีการเก็บรวบรวมผลงานโฆษณาที่จะนำไปเสนอ ทั้งการสร้างแบบจำลองเพื่อใช้ประกอบในการนำเสนองานโฆษณา


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต