เมนูหลัก

BC.302BROADCAST WRITING
วท.302การเขียนบทวิทยุและโทรทัศน์
สังกัดนิเทศศาสตร์, วิทยุและโทรทัศน์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  010 อ.13:00-16:00R2934M2C110W 
อาจารย์: อาจารย์จิราพร ยังสุข
รหัส 580306423735
สอบปลายภาค: 22 ก.พ. 2565 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2715
หมายเหตุ: = BC1023 
Course Description
หลักการ วิธีการ และเทคนิคการเขียนบทสำหรับรายการวิทยุและโทรทัศน์ประเภทต่างๆ โดยให้ความสำคัญกับการสร้างสรรค์รายการ การค้นคว้าข้อมูล ความคิดสร้างสรรค์ การสื่อความ
หมาย การให้ความรู้และความบันเทิงแก่ผู้รับสาร ตลอดจนสร้างทักษะในการวิเคราะห์สาระสำคัญของบทรายการในแง่มุมต่างๆ


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต