เมนูหลัก

BC.402SEMINAR IN BROADCASTING
วท.402สัมมนารายการวิทยุและโทรทัศน์
สังกัดนิเทศศาสตร์, วิทยุและโทรทัศน์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  010 ศ.09:00-12:00R2934M2C1064M 
อาจารย์: พันเอกหญิงวโรชา สุทธิรักษ์
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี10-6-4
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: =BC.414 
Course Description
กำหนดประเด็นทางสังคม ข้อเท็จจริง สภาวะที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานวิทยุและโทรทัศน์ทั้งในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติการ โดยการเชิญวิทยากรที่เป็นนักวิชาการหรือนักวิชาชีพด้านวิทยุและโทรทัศน์มาระดมความคิดเห็นเพื่อให้เกิดความแตกฉานทางความคิดแก่นักศึกษา
นอกจากนี้นักศึกษาต้องร่วมกันจัดสัมมนาหรืออภิปรายประเด็นปัญหาต่างๆ ทางสังคม ขึ้นภายใต้หัวข้อเรื่องที่เหมาะสมและน่าสนใจ


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด




  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต