เมนูหลัก

EE.356MICROCONTROLLER INTERFACING FOR ELECTRICAL ENGINEERING
วฟ.356การเชื่อมต่อไมโครคอนโทรลเลอร์สำหรับวิศวกรรมไฟฟ้า
สังกัดวิศวกรรมศาสตร์, วิศวกรรมไฟฟ้า
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2563 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  811 ส.08:30-10:3027102C302010W 
  ส.10:30-12:3027102C      
  ส.13:00-16:0027112L      
  ส.16:30-19:3027112L      
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนุชิต เจริญ
รองศาสตราจารย์วิญญู แสวงสินกสิกิจ
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 2 ปี / ภาคสมทบ ทุกชั้นปี
ปริญญาตรี 4 ปี / ภาคสมทบ ทุกชั้นปี
ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 3 ปี / ภาคสมทบ ทุกชั้นปี
30-0-30
30-1-29
30-19-11
สอบปลายภาค:
Course Description
ศึกษาโครงสร้างของระบบไมโครคอนโทรลเลอร์ ระบบบัสต่างๆ การเขียนโปรแกรมในการควบคุมระบบ การประยุกต์ใช้งานไมโครคอนโทรลเลอร์เพื่อติดต่อกับอุปกรณ์ภายนอกทางพอร์ตขนาน พอร์ตอนุกรม และบัสภายใน วิธีที่ใช้ในการควบคุมอุปกรณ์ภายนอกแบบอินเทอรัปต์
โพลลิง การอ้างตำแหน่งแบบเทียบหน่วยความจำ และเทียบอินพุต เอาต์พุต ปฎิบัติการเกี่ยวกับการใช้งานไมโครคอนโทรลเลอร์


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต