เมนูหลัก

AL.204PSYCHOLOGY AND HUMAN RELATIONS FOR SERVICE INDUSTRY
ธบ.204จิตวิทยาและมนุษยสัมพันธ์ในอุตสาหกรรมบริการ
สังกัดสถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน, สาขาวิชาธุรกิจการบิน
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  010 พ.09:00-12:00R24182C765818M 
อาจารย์: อาจารย์ปนัดดา ศรีแจ่ม
ดร.เมธา เกตุแก้ว
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี76-58-18
สอบปลายภาค: 2 ต.ค. 2563 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2423
2 ต.ค. 2563 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2418
  020 พ.13:00-16:00R24182C705812M 
อาจารย์: ดร.เมธา เกตุแก้ว
อาจารย์ปนัดดา ศรีแจ่ม
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี70-58-12
สอบปลายภาค: 2 ต.ค. 2563 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2423
2 ต.ค. 2563 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2434M
2 ต.ค. 2563 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2433M
  030 ส.09:00-12:00RN/AN/AC65758M CLOSED 
อาจารย์: อาจารย์พิมพ์วิไล พรหมงาม
ดร.เมธา เกตุแก้ว
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี65-7-58
สอบปลายภาค: 2 ต.ค. 2563 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2434M
หมายเหตุ: ยุบรวม 040 
  040 ส.13:00-16:00R27302C12010614M 
อาจารย์: อาจารย์พิมพ์วิไล พรหมงาม
ดร.เมธา เกตุแก้ว
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 2 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 3 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
120-0-120
120-50-70
120-0-120
สอบปลายภาค: 2 ต.ค. 2563 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2715
2 ต.ค. 2563 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2730
2 ต.ค. 2563 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2711A
2 ต.ค. 2563 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2434M
  050 อ.13:00-16:00R27332C1569W 
  พฤ.09:00-12:00R2735M2C      
อาจารย์: อาจารย์พิมพ์วิไล พรหมงาม
ดร.เมธา เกตุแก้ว
สอบปลายภาค: 2 ต.ค. 2563 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2730
2 ต.ค. 2563 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2715
หมายเหตุ: รายวิชานักศึกษารุ่นที่ 3 
Course Description
แนวความคิดและทฤษฎีพื้นฐานทางจิตวิทยาเพื่อประยุกต์ใช้ในธุรกิจการบริการ อัตมโนทัศน์และความแตกต่างระหว่างบุคคล การรับรู้และการจูงใจในการบริการ หลักมนุษยสัมพันธ์ กระบวนการกลุ่มสัมพันธ์
ความสัมพันธ์ภายในกลุ่ม อิทธิพลของกลุ่มต่อการทำงาน การทำงานและการทำงานร่วมกันเป็นทีม จริยธรรมในวิชาชีพการบริการ


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต