เมนูหลัก

AL.206CULTURAL DIVERSITY IN AIRLINE SERVICE
ธบ.206ความแตกต่างทางวัฒนธรรมในการบริการสายการบิน
สังกัดสถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน, สาขาวิชาธุรกิจการบิน
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  010 พ.09:00-12:00R28392C20218W 
อาจารย์: อาจารย์กนกวรรณ จั่นจีน
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี20-2-18
สอบปลายภาค: 26 ก.ย. 2565 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2724
หมายเหตุ: =ALB106 
Course Description
ความหมายและแนวคิดทางวัฒนธรรมในบริบทที่แตกต่างกันทั้งทางด้านเพศสภาวะ ชนชั้น เศรษฐกิจ สังคมและประวัติศาสตร์อันมีผลโดยตรงต่อการแสดงออกของปัจเจกบุคคล โดยเน้นการสื่อสารเพื่อความเข้าใจถึงที่มาของพฤติกรรมต่าง ๆ
ในบริบทของอุตสาหกรรมการบริการและเน้นการเปรียบเทียบในบริบทของวัฒนธรรมไทย


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต