เมนูหลัก

AL.321PASSENGER SERVICE IN AIRPORT
ธบ.321การบริการผู้โดยสารในท่าอากาศยาน
สังกัดสถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน, สาขาวิชาธุรกิจการบิน
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2564 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  011 จ.08:30-12:30R27322C42411M 
อาจารย์: อาจารย์สุภัชฎา ตุลวรรธนะ
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี41-40-1
รหัส 596101426410
สอบปลายภาค: 28 ก.ย. 2564 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร N/A ห้อง N/A
  021 จ.13:30-17:30R27322C402614M 
อาจารย์: อาจารย์อาทิตติยา แสงจันทร์
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี40-26-14
สอบปลายภาค: 28 ก.ย. 2564 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร N/A ห้อง N/A
  031 อ.08:30-12:30R27322C46460M 
อาจารย์: อาจารย์สุพิชญา วงศ์วาสนา
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี40-40-0
รหัส 626101402758,626101401672,626101402614,626101402864,626101403147,626101403227
สอบปลายภาค: 28 ก.ย. 2564 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร N/A ห้อง N/A
  041 อ.13:30-17:30R27322C44431M 
อาจารย์: อาจารย์อาทิตติยา แสงจันทร์
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี40-39-1
รหัส 626101400014,626101400648,626101400659,626101400644
สอบปลายภาค: 28 ก.ย. 2564 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร N/A ห้อง N/A
Course Description
ศึกษาลักษณะงานและหน่วยงานต่าง ๆ ในท่าอากาศยานโดยเฉพาะการบริการภาคพื้นดินสำ หรับผู้โดยสารขาเข้า ผู้โดยสารผ่าน ผู้โดยสารขาออก ขั้นตอนการรับลงทะเบียนเพื่อเดิน ทางออก ขั้น ตอนการรับส่งผู้โดยสารที่เป็นบุคคลสำคัญ บุคคลพิเศษ
การบริการอาหารและเครื่องดื่มในห้องรับรองพิเศษ การประสานงานกับหน่วยงานหลักและหน่วยงานสนับสนุนทั้งของภาครัฐและเอกชน ปัญหาและแนวทางแก้ไขงานบริการภาคพื้นดิน การศึกษานอกสถานที่และฝึกปฏิบัติในห้องฝึกจำลอง


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต