เมนูหลัก

AL.331BASIC IN-FLIGHT SERVICE
ธบ.331การบริการบนเครื่องบินขั้นพื้นฐาน
สังกัดสถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน, สาขาวิชาธุรกิจการบิน
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  011 จ.08:30-12:30R27012C46442M 
อาจารย์: อาจารย์เรวัต กล้าโชติชัย
อาจารย์สุดารัตน์ โตลานุวัตร
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี43-41-2
รหัส 636101405005,626101400477,626101402746
สอบปลายภาค: 21 ก.พ. 2565 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2727
21 ก.พ. 2565 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2728
  021 อ.08:30-12:30R27012C35341M 
อาจารย์: อาจารย์เรวัต กล้าโชติชัย
อาจารย์สุดารัตน์ โตลานุวัตร
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี35-34-1
สอบปลายภาค: 21 ก.พ. 2565 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2730
21 ก.พ. 2565 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2728
21 ก.พ. 2565 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2729
  031 พ.08:30-12:30R27012C35287M 
อาจารย์: อาจารย์เรวัต กล้าโชติชัย
อาจารย์สุดารัตน์ โตลานุวัตร
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี35-28-7
สอบปลายภาค: 21 ก.พ. 2565 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2730
  041 ศ.08:30-12:30R27012C43376M 
อาจารย์: อาจารย์เรวัต กล้าโชติชัย
อาจารย์สุดารัตน์ โตลานุวัตร
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี43-37-6
สอบปลายภาค: 21 ก.พ. 2565 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2732
21 ก.พ. 2565 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2730
21 ก.พ. 2565 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2733
Course Description
ศึกษาลักษณะภาระงานบนเครื่องบินโดยคำนึงถึงความปลอดภัยและการให้ด้านบริการความสะดวกสบาย การตรวจสอบและวิธีการใช้อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉิน การปฐมพยาบาลเบื้องต้น เวชศาสตร์การบิน การประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ความรู้และทักษะในการบริการบนเครื่องบิน ขั้นตอนการเตรียมการบริการอาหารและเครื่องดื่ม การเก็บรักษาและการนำมาบริการตามเวลาและเส้นทางการบิน การใช้อุปกรณ์บริการและอุปกรณ์ครัวบนเครื่องบิน
การบริการพิเศษตามประเภทของชั้นบริการ คุณลักษณะเฉพาะและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับผู้ปฏิบัติงานบนอากาศยาน ปัญหาและแนวทางแก้ไขการบริการบนเครื่องบิน การศึกษาดูงานนอกสถานที่และการฝึกปฏิบัติในห้องฝึกจำลอง

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต