เมนูหลัก

ME.216MECHANICAL ENGINEERING GRAPHICS
วก.216กราฟฟิควิศวกรรมเครื่องกล
สังกัดวิศวกรรมศาสตร์, วิศวกรรมเครื่องกล
หน่วยกิต1 (0-3-1)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: CT.102 และ ME.107
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2562 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  001 พฤ.09:00-12:00COM11L402515M 
อาจารย์: ดร.ปริญญา บุญมาเลิศ
อาจารย์ทิพวัลย์ เพชรรัก
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 3 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
40-21-19
40-4-36
สอบปลายภาค: 27 ก.พ. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 3 ห้อง 3901
  701 ศ.09:00-12:00R2634M2L40319W 
อาจารย์: ดร.ปริญญา บุญมาเลิศ
อาจารย์ทิพวัลย์ เพชรรัก
สำรองสำหรับ:วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ทุกชั้นปี
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ทุกชั้นปี
40-3-37
40-25-15
รหัส 600403491527,620410403055,620410401356
สอบปลายภาค: 27 ก.พ. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2418
Course Description
การใช้คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ในการเขียนแบบภาตัด เรขาคณิตบรรยายเบื้องต้น การเขียนแบบ 2 มิติ และแบบ 3 มิติ เทคนิคในการย่อ/ขยาย การย้ายตำแหน่ง หมุนตัดภาพ การใช้หน้าต่างการทำภาพเคลื่อนไหว รวมถึงการโต้ตอบและการตัดเชื่อมโยงกับผู้ใช้หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต