เมนูหลัก

ME.216MECHANICAL ENGINEERING GRAPHICS
วก.216กราฟฟิควิศวกรรมเครื่องกล
สังกัดวิศวกรรมศาสตร์, วิศวกรรมเครื่องกล
หน่วยกิต1 (0-3-1)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: CT.102 และ ME.107
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  001 จ.09:00-12:00R2633M2C20020M CLOSED 
อาจารย์: อาจารย์ทิพวัลย์ เพชรรัก
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 3 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
20-0-20
20-0-20
สอบปลายภาค: 30 ก.ย. 2565 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร N/A ห้อง N/A
Course Description
การใช้คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ในการเขียนแบบภาตัด เรขาคณิตบรรยายเบื้องต้น การเขียนแบบ 2 มิติ และแบบ 3 มิติ เทคนิคในการย่อ/ขยาย การย้ายตำแหน่ง หมุนตัดภาพ การใช้หน้าต่างการทำภาพเคลื่อนไหว รวมถึงการโต้ตอบและการตัดเชื่อมโยงกับผู้ใช้หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต