เมนูหลัก

CE.323ENGINEERING ECONOMICS FOR CIVIL ENGINEERS
วย.323เศรษฐศาสตร์วิศวกรรมสำหรัววิศวกรโยธา
สังกัดวิศวกรรมศาสตร์, วิศวกรรมโยธา
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  820 อา.11:30-14:30R42082C40355W 
อาจารย์: รองศาสตราจารย์ ดร.นคร กกแก้ว
รองศาสตราจารย์ ดร.ธนิต ธงทอง
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 2 ปี / ภาคสมทบ ทุกชั้นปี
ปริญญาตรี 4 ปี / ภาคสมทบ ทุกชั้นปี
ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 3 ปี / ภาคสมทบ ทุกชั้นปี
40-0-40
40-17-23
40-18-22
สอบปลายภาค:
Course Description
หลักการและเทคนิคพื้นฐานของการวิเคราะห์โครงการทางวิศวกรรมในเชิงเศรษฐ์ศาสตร์ ประสิทธิผลในเชิงเศรษฐ์ศาสตร์ การประเมินค่าของเงินตามกาลเวลาต่างๆ การประเมินความคุ้มค่าของโครงการด้วยวิธีต่างๆ การวิเคราะห์จุดคุ้มทุน การประมาณการค่าเสื่อมราคา
การเปลี่ยนและทดแทนทรัพย์สิน


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต