เมนูหลัก

CT.202ELECTRONICS FOR COMPUTER ENGINEERING
วค.202อิเล็กทรอนิกส์สำหรับวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
สังกัดวิศวกรรมศาสตร์, วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2564 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  011 จ.13:00-15:00R26182C401921M 
  ศ.13:00-16:00R26182L      
อาจารย์: อาจารย์ณฤทธิ์ ญังธนิศรา
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 3 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
40-19-21
40-0-40
สอบปลายภาค: 30 ก.ย. 2564 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร N/A ห้อง N/A
Course Description
ทฤษฎีสารกึ่งตัวนำ ไดโอดในอุดมคติ ชนิดของหลอดต่าง ๆ โฟโตไดโอด การใช้งานของเเทอร์มิสเตอร์ เรคติไฟเออร์และฟิลเดอร์ ชนิดต่าง ๆ ของทรานซิวเตอร์ การไบแอสทรานซิสเตอร์ การไบแอสทรานซิสเตอร์ การวิเคราะห์วงจรแบบสัญญาณขนาดเล็ก การประยุกต์ใช้งานระบบแบบหลายสเตจ
การควบสนองเชิงความถี่ในตัวขยายสัญญาณ การขยายสัญญาณแบบจูน ตัวขยายสัญญาณกำลังคุณสมบัติและการประยุกต์ใช้งานของออปแอมป์ ตัวขยายสัญญาณและออสซิเลเตอร์แบบป้อนกลับ ตัวขยายสัญญาณแบบดิฟเฟอเรนเชียล วงจรมัลติฟลายเออร์เชิงความถี่ วงจรจ่ายกำลังแบบเรคกูเลต ฯ


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต