เมนูหลัก

CT.203DIGITAL AND LOGIC CIRCUIT DESIGN
วค.203การออกแบบวงจรดิจิตอลและวงจรตรรก
สังกัดวิศวกรรมศาสตร์, วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  011 จ.13:00-15:00R26182C301812W 
  อ.13:00-16:00R26182L      
อาจารย์: อาจารย์ณฤทธิ์ ญังธนิศรา
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 3 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
30-18-12
30-0-30
สอบปลายภาค: 3 ต.ค. 2565 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2725
Course Description
ทฤษฏีสวิตช์ชิ่ง การออกแบบระบบดิจิตอล พีชคณิตบูลลีน ตารางความจริง แผนภูมิคาร์นอร์ ลอจิกเกทต่างๆ วงจรฟลิปพลอป วงจรนับ ชีพท์รีจีสเตอร์ วงจรคอมไบเนชั่นนัลลอจิก การออกแบบวงจรคอมไบเนชั่นนัลแบบโมดูล วงจรซีเควลเชียลลอจิก อีซีแอล ทีทีแอล ซีมอสอื่น ๆ
องค์ประกอบของหน่วยความจำ โมเดลลิ่งและซิมูลเลชั่น การตรวจสอบ การทดสอบ และจัดให้มีภาคปฏิบัติการที่สอดคล้องกับเนื้อหาทางทฤษฎี


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต