เมนูหลัก

CT.303OBJECT ORIENTED COMPUTER PROGRAMMING
วค.303การโปรแกรมคอมพิวเตอร์เชิงวัตถุ
สังกัดวิศวกรรมศาสตร์, วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2564 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  011 จ.09:00-12:00R26212L302010M 
  อ.13:00-16:00R26182C      
อาจารย์: ดร.ประภาส ผ่องสนาม
อาจารย์อรอนงค์ วัชรสินธุ์
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 3 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
30-19-11
30-1-29
สอบปลายภาค: 8 ต.ค. 2564 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร N/A ห้อง N/A
Course Description
แนะนำการโปรแกรมเชิงวัตถุ โครงสร้างภาษา เครื่องหมายและสัญลักษณ์ในการใช้งาน การห่อหุ้ม การสืบทอด การมีลักษณะเฉพาะ ลักษณะหลายแบบ การเลือกและการทำซ้ำ อาร์เรย์ พอยน์เตอร์ และการจัดแฟ้มข้อมูล เรียนรู้ชุดคำสั่งพื้นฐานต่างๆ ของภาษาจาวา
การเขียนโปรแกรมภาษาจาวาแอพพลิเคชันและภาษาจาวาแอพเพล็ต ภาษาจาวากับระบบโครงข่ายและระบบติดต่อกับฐานข้อมูล ปฏิบัติการซึ่งมีเนื้อหาสอดคล้องกับทฤษฎี


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต