เมนูหลัก

CT.304MICROPROCESSOR AND ASSEMBLY LANGUAGE
ไมโครโปรเซสเซอร์และการเขียนโปรแกรมแอสแซมบลี
สังกัดวิศวกรรมศาสตร์, วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  011 อ.13:00-15:00R26182C301911M 
  พ.09:00-12:00R26182L      
อาจารย์: ดร.ประภาส ผ่องสนาม
อาจารย์อรอนงค์ วัชรสินธุ์
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 3 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
30-18-12
30-1-29
สอบปลายภาค:
Course Description
เนื้อหาเบื้องต้นเกี่ยวกับโครงสร้างภายในของไมโครโปรเซสเซอร์ และหลักการเขียนโปรแกรมควบคุม มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ สถาปัตยกรรมภายในของไมโครโปรเซสเซอร์ โครงสร้างของรีจีสเตอร์ บัสเทคโนโลยี แคช ไปป์ไลน์ หน่วยประมวลผลคณิตศาสตร์และลอจิก
หน่วยควบคุมของไมโครโปรเซสเซอร์รุ่นต่างๆ หลักการเขียนโปรแกรมภาษาเครื่องและภาษาแอสเซมบลี


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต