เมนูหลัก

CT.305COMPUTER ARCHITECTURE AND ORGANIZATION
สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์และการออกแบบระบบ
สังกัดวิศวกรรมศาสตร์, วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  010 ศ.09:00-12:00R26202C301812M 
อาจารย์: อาจารย์ยุทธชนม์ พรมวอน
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 3 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
30-18-12
30-0-30
สอบปลายภาค:
Course Description
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น สถาปัตยกรรมของระบบคอมพิวเตอร์ การออกแบบตัวประมวลผล สถาปัตยกรรมของตัวประมวลผลและหน่วยคำนวณทางคณิตศาสตร์ รีจีสเตอร์ หน่วยควบคุม ระบบบัส การจัดองค์ประกอบของซีพียู สถาปัตยกรรมและการจัดองค์ประกอบของหน่วยความจำ
การเชื่อมต่อและการสื่อสารกับอุปกรณ์ภายนอก อุปกรณ์บริวารที่ใช้งานร่วม การวิเคราะห์และการเพิ่มสมรภาพ


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต