เมนูหลัก

CT.308OPERATING SYSTEMS
วค.308ระบบปฏิบัติการ
สังกัดวิศวกรรมศาสตร์, วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2564 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  010 จ.13:00-16:00R26202C30921M 
อาจารย์: อาจารย์ยุทธชนม์ พรมวอน
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 3 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
30-8-22
30-1-29
สอบปลายภาค: 30 ก.ย. 2564 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร N/A ห้อง N/A
Course Description
หลักการออกแบบระบบปฏิบัติการ แนวคิดเรื่องโพรเซส การทำซิงโครไนเซชั่นของโพรเซส การทำคอนเคอร์เรนซีของโพรเซส การจัดลำดับงาน ปัญหาคลาสสิกในการทำมิวชวลเอ็กซ์คลูชัน การบริหารหน่วยความจำแบบเพจและแบบเซ็กเมนต์ ระบบไฟล์และดิสก์ การจัดการอุปกรณ์
ระบบความปลอดภัยและการป้องกัน การประเมินสมรรถภาพของระบบ


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต