เมนูหลัก

GE.101THAI FOR COMMUNICATION 1
ศท.101ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 1
สังกัดสำนักวิชาศึกษาทั่วไป, ส่วนกลาง/ไม่กำหนด
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2564 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  030 พ.10:30-12:30R29292C1037W 
อาจารย์: อาจารย์พัทธ์ธีรา โรจน์รัฐคณาธร
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 3 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
10-3-7
10-0-10
สอบปลายภาค:
Course Description
หลักการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร การสรุปสาระสำคัญและการวิเคราะห์สารจากการฟังและการอ่าน กลวิธีการพูดในโอกาสต่าง ๆ การสนทนา การอภิปรายในกลุ่ม การประชุม การเขียนรายงานทางวิชาการ การเขียนรายวานการประชุม การเขียนเอกสารทางราชการ การเขียนจดหมายธุรกิจ
การเขียนคำขวัญ การเขียนความเรียงร้อยแก้วและการเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต