เมนูหลัก

GE.131ART OF LIFE DEVELOPMENT
ศท.131ศิลปะการพัฒนาชีวิต
สังกัดสำนักวิชาศึกษาทั่วไป, ส่วนกลาง/ไม่กำหนด
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2565 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  010 จ.09:00-12:00R2844M2C761W 
  อ.09:00-12:00R2844M2C      
อาจารย์: อาจารย์สุเวส อันตรีวรกุล
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี6-5-1
รหัส 580503424240
สอบปลายภาค:
  850 ส.08:00-11:00R42082C808W CLOSED 
  ส.11:00-14:00R42082C      
อาจารย์: ดร.สายใจ ระดมสุข
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี / ภาคสมทบ ทุกชั้นปี
ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 3 ปี / ภาคสมทบ ทุกชั้นปี
8-0-8
8-0-8
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: เปิดผิด Version 
Course Description
การกำเนิดชีวิตมนุษย์ คุณค่าและเป้าหมายของชีวิต ศิลปะการพัฒนาคุณภาพชีวิต การฝึกฝนทักษะการคิด การใช้เหตุผล หลักการพื้นฐานในการวิเคราะห์และแก้ปัญหาชีวิต สุนทรียภาพ ความสุข
และเกณฑ์ตัดสินความสุข ดุลยภาพแห่งชีวิตและการพัฒนาชีวิตบนพื้นฐานของสังคมไทย


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต