เมนูหลัก

GE.141CONTEMPORARY MATHEMATICS
ศท.141คณิตศาสตร์ร่วมสมัย
สังกัดสำนักวิชาศึกษาทั่วไป, ส่วนกลาง/ไม่กำหนด
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  010 อ.10:30-12:3034093C60159M 
อาจารย์:
สำรองสำหรับ:วิศวกรรมศาสตร์: ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
วิศวกรรมศาสตร์: ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 3 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
60-1-59
60-0-60
สอบปลายภาค: 2 ต.ค. 2563 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 3 ห้อง 3711
  020 อ.12:30-14:3034123C60060M CLOSED 
อาจารย์:
สำรองสำหรับ:วิศวกรรมศาสตร์: ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
วิศวกรรมศาสตร์: ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 3 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
60-0-60
60-0-60
สอบปลายภาค: 2 ต.ค. 2563 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร N/A ห้อง N/A
  030 อ.14:30-16:3034123C60060M CLOSED 
อาจารย์:
สำรองสำหรับ:บริหารธุรกิจ: ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
จิตวิทยา: ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
60-0-60
60-0-60
สอบปลายภาค: 2 ต.ค. 2563 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร N/A ห้อง N/A
  040 อ.08:30-10:30R28342C60060M CLOSED 
อาจารย์:
สำรองสำหรับ:บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ) ทุกชั้นปี
บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการทรัพยากรมนุษย์) ทุกชั้นปี
ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
45-0-45
25-0-25
60-0-60
สอบปลายภาค: 2 ต.ค. 2563 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร N/A ห้อง N/A
  050 อ.10:30-12:30R28342C60060M CLOSED 
อาจารย์:
สำรองสำหรับ:บริหารธุรกิจบัณฑิต (การขนส่งระหว่างประเทศ) ทุกชั้นปี
ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
60-0-60
60-0-60
สอบปลายภาค: 2 ต.ค. 2563 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร N/A ห้อง N/A
  060 อ.14:30-16:30R29062C76175M 
อาจารย์:
สำรองสำหรับ:บริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด) ทุกชั้นปี
บริหารธุรกิจบัณฑิต (การขนส่งระหว่างประเทศ) ทุกชั้นปี
ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
45-0-45
25-0-25
76-1-75
สอบปลายภาค: 2 ต.ค. 2563 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2211
  070 พ.12:30-14:30R28332C65164M 
อาจารย์:
สำรองสำหรับ:วิศวกรรมศาสตร์: ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
วิศวกรรมศาสตร์: ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 3 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
จิตวิทยา: ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
65-1-64
60-0-60
60-0-60
สอบปลายภาค: 2 ต.ค. 2563 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2211
  080 พ.14:30-16:30R28332C60258M 
อาจารย์:
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี60-2-58
สอบปลายภาค: 2 ต.ค. 2563 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2211
  090 จ.08:30-10:30R24182C60258M 
อาจารย์:
สำรองสำหรับ:พยาบาลศาสตร์: ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต ทุกชั้นปี
40-0-40
30-2-28
สอบปลายภาค: 2 ต.ค. 2563 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2211
  100 จ.08:30-10:30R29122C60060M CLOSED 
อาจารย์:
สำรองสำหรับ:นิเทศศาสตร์: ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี60-0-60
สอบปลายภาค: 2 ต.ค. 2563 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร N/A ห้อง N/A
  110 จ.10:30-12:30R29122C60060M CLOSED 
อาจารย์:
สำรองสำหรับ:พยาบาลศาสตร์: ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
ศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบภายใน (ตรี 4 ปี ปกติ) ทุกชั้นปี
40-0-40
30-0-30
สอบปลายภาค: 2 ต.ค. 2563 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร N/A ห้อง N/A
  120 จ.10:30-12:30R28352C60060M CLOSED 
อาจารย์:
สำรองสำหรับ:นิเทศศาสตร์: ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี60-0-60
สอบปลายภาค: 2 ต.ค. 2563 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร N/A ห้อง N/A
  130 จ.14:30-16:30R28312C60060M CLOSED 
อาจารย์:
สำรองสำหรับ:ศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ (ตรี 4 ปี ปกติ) ทุกชั้นปี
ศิลปบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์ ( ตรี 4 ปี ปกติ ) ทุกชั้นปี
นิติศาสตร์: ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
30-0-30
16-0-16
25-0-25
สอบปลายภาค: 2 ต.ค. 2563 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร N/A ห้อง N/A
  140 ศ.12:30-14:30R29042C60159M 
อาจารย์:
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี60-1-59
สอบปลายภาค: 2 ต.ค. 2563 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2831
  150 พ.08:30-10:30R2434M2C60159M 
อาจารย์:
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี60-1-59
สอบปลายภาค: 2 ต.ค. 2563 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2831
  160 พ.10:30-12:30R2434M2C60060M CLOSED 
อาจารย์:
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี60-0-60
สอบปลายภาค: 2 ต.ค. 2563 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร N/A ห้อง N/A
  170 พ.08:30-10:30R29122C60060M CLOSED 
อาจารย์:
สำรองสำหรับ:วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ทุกชั้นปี
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ทุกชั้นปี
60-0-60
60-0-60
สอบปลายภาค: 2 ต.ค. 2563 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร N/A ห้อง N/A
  300 พฤ.10:00-12:00R27212C25196W 
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัศนีย์ ทองศิลป์
สำรองสำหรับ:ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ) ทุกชั้นปี
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ) ทุกชั้นปี
25-0-25
25-19-6
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: สาขาภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ 
  700 พ.08:30-10:30R28332C95491W 
อาจารย์:
สำรองสำหรับ:วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ทุกชั้นปี
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ทุกชั้นปี
80-5-75
95-0-95
สอบปลายภาค: 2 ต.ค. 2563 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2833
หมายเหตุ: ยุบรวม 710 
  710 พ.10:30-12:30R28332C95905W 
อาจารย์: ดร.สรุจ อุดมเฉลิมภัทร
สำรองสำหรับ:วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ทุกชั้นปี
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ทุกชั้นปี
60-5-55
95-85-10
สอบปลายภาค: 2 ต.ค. 2563 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2833
2 ต.ค. 2563 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2835
2 ต.ค. 2563 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2834
2 ต.ค. 2563 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2842M
2 ต.ค. 2563 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2846M
  810 ไม่มีข้อมูล30030W 
อาจารย์:
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: CET. 
  010 อ.08:30-10:3034053C60060W CLOSED 
อาจารย์:
สำรองสำหรับ:บริหารธุรกิจ: ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
จิตวิทยา: ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
60-0-60
60-0-60
สอบปลายภาค: F2 ต.ค. 2563 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร N/A ห้อง N/A
หมายเหตุ: ยุบรวม 1120 
  020 อ.12:30-14:30R2737M2C805921W 
อาจารย์: อาจารย์พัชรินทร์ เกริกฤทธิ์วณิช
สำรองสำหรับ:วิศวกรรมศาสตร์: ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
วิศวกรรมศาสตร์: ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 3 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
80-59-21
80-0-80
สอบปลายภาค: F2 ต.ค. 2563 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2217
F2 ต.ค. 2563 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2212
F2 ต.ค. 2563 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2211
  030 อ.08:30-10:30R29112C65596W 
อาจารย์: อาจารย์พัชรินทร์ เกริกฤทธิ์วณิช
สำรองสำหรับ:ศิลปศาสตรบัณฑิต (การจัดการโรงแรม) ทุกชั้นปี
ศิลปศาสตรบัณฑิต (การจัดการโรงแรม) ทุกชั้นปี
65-59-6
65-0-65
รหัส 610305404025
สอบปลายภาค: F2 ต.ค. 2563 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2217
F2 ต.ค. 2563 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2219
F2 ต.ค. 2563 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2218
F2 ต.ค. 2563 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2418
  040 อ.10:30-12:30R29112C1103377W 
อาจารย์: ดร.สรุจ อุดมเฉลิมภัทร
สำรองสำหรับ:พยาบาลศาสตร์: ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี110-31-79
รหัส 600104484380,590502427867
สอบปลายภาค: F2 ต.ค. 2563 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2418
  050 อ.12:30-14:30R29262C60600W 
อาจารย์: ดร.สรุจ อุดมเฉลิมภัทร
สำรองสำหรับ:จิตวิทยา: ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 3 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
45-36-9
30-23-7
15-0-15
รหัส 600607483557
สอบปลายภาค: F2 ต.ค. 2563 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2418
F2 ต.ค. 2563 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2433M
F2 ต.ค. 2563 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2423
  060 อ.14:30-16:30R2737M2C67670W 
อาจารย์: อาจารย์พัชรินทร์ เกริกฤทธิ์วณิช
สำรองสำหรับ:ศิลปศาสตรบัณฑิต (การจัดการโรงแรม) ทุกชั้นปี
ศิลปศาสตรบัณฑิต (การจัดการโรงแรม) ทุกชั้นปี
65-1-64
65-65-0
รหัส 620607403065
สอบปลายภาค: F2 ต.ค. 2563 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2711A
F2 ต.ค. 2563 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2434M
F2 ต.ค. 2563 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2433M
  070 พ.08:30-10:30R29012C653431W 
อาจารย์: อาจารย์พัชรินทร์ เกริกฤทธิ์วณิช
สำรองสำหรับ:บริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด) ทุกชั้นปี
บริหารธุรกิจบัณฑิต (การเงินและการธนาคาร) ทุกชั้นปี
บริหารธุรกิจบัณฑิต (การขนส่งระหว่างประเทศ) ทุกชั้นปี
65-17-48
65-0-65
65-15-50
รหัส 620306401566,620306404008
สอบปลายภาค: F2 ต.ค. 2563 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2711A
F2 ต.ค. 2563 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2715
  080 พ.10:30-12:30R29122C65641W 
อาจารย์: อาจารย์พัชรินทร์ เกริกฤทธิ์วณิช
สำรองสำหรับ:บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการทรัพยากรมนุษย์) ทุกชั้นปี
บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ) ทุกชั้นปี
ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
20-0-20
20-20-0
45-44-1
สอบปลายภาค: F2 ต.ค. 2563 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2716
F2 ต.ค. 2563 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2715
F2 ต.ค. 2563 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2730
  090 พ.12:30-14:30R29112C65623W 
อาจารย์: ดร.สรุจ อุดมเฉลิมภัทร
สำรองสำหรับ:บริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด) ทุกชั้นปี
บริหารธุรกิจบัณฑิต (การขนส่งระหว่างประเทศ) ทุกชั้นปี
4-4-0
58-57-1
รหัส 620107401115,616101401258,616101400546
สอบปลายภาค: F2 ต.ค. 2563 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2732
F2 ต.ค. 2563 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2730
F2 ต.ค. 2563 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2733
  100 พ.14:30-16:30R29122C856223W 
อาจารย์: อาจารย์พัชรินทร์ เกริกฤทธิ์วณิช
สำรองสำหรับ:วิศวกรรมศาสตร์: ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
วิศวกรรมศาสตร์: ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 3 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
85-63-22
65-0-65
สอบปลายภาค: F2 ต.ค. 2563 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2736M
F2 ต.ค. 2563 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2737M
F2 ต.ค. 2563 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2735M
  110 จ.08:30-10:30R28202C604812W 
อาจารย์: อาจารย์พัชรินทร์ เกริกฤทธิ์วณิช
สำรองสำหรับ:นิติศาสตร์: ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
นิเทศศาสตร์: ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
ศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ (ตรี 4 ปี ปกติ) ทุกชั้นปี
ศิลปบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์ ( ตรี 4 ปี ปกติ ) ทุกชั้นปี
15-5-10
50-34-16
14-8-6
60-1-59
สอบปลายภาค: F2 ต.ค. 2563 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2737M
F2 ต.ค. 2563 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2738M
F2 ต.ค. 2563 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2829
  120 จ.08:30-10:30R28212C60600W 
อาจารย์: ดร.สรุจ อุดมเฉลิมภัทร
สำรองสำหรับ:นิเทศศาสตร์: ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
29-29-0
31-31-0
สอบปลายภาค: F2 ต.ค. 2563 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2820
F2 ต.ค. 2563 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2738M
F2 ต.ค. 2563 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2821
  130 จ.10:30-12:30R28212C604416W 
อาจารย์: ดร.สรุจ อุดมเฉลิมภัทร
สำรองสำหรับ:นิเทศศาสตร์: ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
60-42-18
5-1-4
รหัส 610505402409
สอบปลายภาค: F2 ต.ค. 2563 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2826
F2 ต.ค. 2563 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2821
F2 ต.ค. 2563 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2822
  140 จ.12:30-14:30R28212C70691W 
อาจารย์: ดร.สรุจ อุดมเฉลิมภัทร
สำรองสำหรับ:สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต ทุกชั้นปี
ศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบภายใน (ตรี 4 ปี ปกติ) ทุกชั้นปี
65-31-34
65-32-33
รหัส 630608401451,590501427249,590501427197,590501427467,590501427905,590501427853,580902423661
สอบปลายภาค: F2 ต.ค. 2563 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2828
F2 ต.ค. 2563 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2826
F2 ต.ค. 2563 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2829
F2 ต.ค. 2563 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2827
  150 อ.14:30-16:30R29262C816219W 
อาจารย์: ดร.สรุจ อุดมเฉลิมภัทร
สำรองสำหรับ:พยาบาลศาสตร์: ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี81-62-19
สอบปลายภาค: F2 ต.ค. 2563 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2830
F2 ต.ค. 2563 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2831
F2 ต.ค. 2563 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2829
Course Description
หลักคิดทางคณิตศาสตร์ จำนวนเต็ม เศษส่วน ทศนิยม บัญชีเงินฝาก การตรวจสอบการคิดภาระดอกเบี้ยจากการใช้บัตรเครดิต การใช้สมการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน การคำนวณเปอร์เซ็นต์ ประเภทต่างๆในราคาสินค้า การคำนวณดอกเบี้ยชนิดต่างๆ การคำนวณภาระภาษี
การคำนวณและการตรวจสอบเอกสารเงินเดือน การตรวจสอบภาระทุนจำนองและดอกเบี้ย การประกันภัย การคำนวณพื้นฐานเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบการลงทุนในหุ้นและตราสารประเภทต่างๆ และกิจกรรมทางคณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวันอื่นๆ


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต