เมนูหลัก

GE.141CONTEMPORARY MATHEMATICS
ศท.141คณิตศาสตร์ร่วมสมัย
สังกัดสำนักวิชาศึกษาทั่วไป, ส่วนกลาง/ไม่กำหนด
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  010 อ.08:30-10:30R29172C65587M 
อาจารย์: ดร.สรุจ อุดมเฉลิมภัทร
สำรองสำหรับ:จิตวิทยา: ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการทรัพยากรมนุษย์) ทุกชั้นปี
65-49-16
6-6-0
รหัส 600107485351,620702401432,620702402868,620702401600
สอบปลายภาค: 3 ต.ค. 2565 เวลา 09:30 - 11:30 อาคาร 2 ห้อง R2212
3 ต.ค. 2565 เวลา 09:30 - 11:30 อาคาร 2 ห้อง R2211
3 ต.ค. 2565 เวลา 09:30 - 11:30 อาคาร 2 ห้อง R2217
  020 พ.08:30-10:30R29172C85823M 
อาจารย์: ดร.สรุจ อุดมเฉลิมภัทร
สำรองสำหรับ:พยาบาลศาสตร์: ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ทุกชั้นปี
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ทุกชั้นปี
73-69-4
40-13-27
40-0-40
สอบปลายภาค: 3 ต.ค. 2565 เวลา 09:30 - 11:30 อาคาร 2 ห้อง R2219
3 ต.ค. 2565 เวลา 09:30 - 11:30 อาคาร 2 ห้อง R2218
3 ต.ค. 2565 เวลา 09:30 - 11:30 อาคาร 2 ห้อง R2217
3 ต.ค. 2565 เวลา 09:30 - 11:30 อาคาร 2 ห้อง R2715
  030 พ.10:30-12:30R29172C604119M 
อาจารย์: ดร.สรุจ อุดมเฉลิมภัทร
สำรองสำหรับ:พยาบาลศาสตร์: ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
50-21-29
20-20-0
สอบปลายภาค: 3 ต.ค. 2565 เวลา 09:30 - 11:30 อาคาร 2 ห้อง R2716
3 ต.ค. 2565 เวลา 09:30 - 11:30 อาคาร 2 ห้อง R2715
3 ต.ค. 2565 เวลา 09:30 - 11:30 อาคาร 2 ห้อง R2720
  040 ศ.12:30-14:30RN/AN/AC70070M CLOSED 
อาจารย์:
สำรองสำหรับ:ศิลปศาสตรบัณฑิต (การจัดการโรงแรม) ทุกชั้นปี80-0-80
สอบปลายภาค: 3 ต.ค. 2565 เวลา 09:30 - 11:30 อาคาร N/A ห้อง N/A
หมายเหตุ: ยุบรวม 050 
  050 ศ.14:30-16:30R29112C80764M 
อาจารย์: ดร.สรุจ อุดมเฉลิมภัทร
สำรองสำหรับ:สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต ทุกชั้นปี
ศิลปบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์ ( ตรี 4 ปี ปกติ ) ทุกชั้นปี
ศิลปศาสตรบัณฑิต (การจัดการโรงแรม) ทุกชั้นปี
20-19-1
20-7-13
50-46-4
รหัส 620502401586,630607401966,590107427153,580503424240
สอบปลายภาค: 3 ต.ค. 2565 เวลา 09:30 - 11:30 อาคาร 2 ห้อง R2721
3 ต.ค. 2565 เวลา 09:30 - 11:30 อาคาร 2 ห้อง R2720
3 ต.ค. 2565 เวลา 09:30 - 11:30 อาคาร 2 ห้อง R2722
3 ต.ค. 2565 เวลา 09:30 - 11:30 อาคาร 2 ห้อง R2723
หมายเหตุ: =GEN306-020 
  710 พ.08:30-10:30R29172C801169M 
อาจารย์: ดร.สรุจ อุดมเฉลิมภัทร
สำรองสำหรับ:วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ทุกชั้นปี
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ทุกชั้นปี
80-6-74
80-5-75
สอบปลายภาค: 3 ต.ค. 2565 เวลา 09:30 - 11:30 อาคาร 2 ห้อง R2723
Course Description
หลักคิดทางคณิตศาสตร์ จำนวนเต็ม เศษส่วน ทศนิยม บัญชีเงินฝาก การตรวจสอบการคิดภาระดอกเบี้ยจากการใช้บัตรเครดิต การใช้สมการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน การคำนวณเปอร์เซ็นต์ ประเภทต่างๆในราคาสินค้า การคำนวณดอกเบี้ยชนิดต่างๆ การคำนวณภาระภาษี
การคำนวณและการตรวจสอบเอกสารเงินเดือน การตรวจสอบภาระทุนจำนองและดอกเบี้ย การประกันภัย การคำนวณพื้นฐานเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบการลงทุนในหุ้นและตราสารประเภทต่างๆ และกิจกรรมทางคณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวันอื่นๆ


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต