เมนูหลัก

GE.142ENVIRONMENTAL SCIENCE FOR SUSTAINABLE WORLD
ศท.142วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมเพื่อโลกยั่งยืน
สังกัดสำนักวิชาศึกษาทั่วไป, ส่วนกลาง/ไม่กำหนด
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  010 พ.12:30-14:3034073C602535M 
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรนนท์ พุทธา
สำรองสำหรับ:วิศวกรรมศาสตร์: ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
วิศวกรรมศาสตร์: ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 3 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
บริหารธุรกิจ: ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
จิตวิทยา: ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
60-14-46
60-0-60
60-8-52
60-1-59
รหัส 570502421916,570502421915
สอบปลายภาค: 2 ต.ค. 2562 เวลา 13:30 - 15:30 อาคาร 3 ห้อง 3703
  020 พ.08:30-10:30R28332C603624M 
อาจารย์: ดร.จริยา สนามทอง
สำรองสำหรับ:บริหารธุรกิจบัณฑิต (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) ทุกชั้นปี
บริหารธุรกิจบัณฑิต (นวัตกรรมธุรกิจการค้าสมัยใหม่) ทุกชั้นปี
ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 3 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
30-12-18
10-5-5
20-19-1
60-0-60
สอบปลายภาค: 2 ต.ค. 2562 เวลา 13:30 - 15:30 อาคาร 2 ห้อง R2212
2 ต.ค. 2562 เวลา 13:30 - 15:30 อาคาร 2 ห้อง R2211
  030 พ.10:30-12:30R28332C604119M 
อาจารย์: ดร.จริยา สนามทอง
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี60-40-20
รหัส 590608427786,590608426304,590608426904
สอบปลายภาค: 2 ต.ค. 2562 เวลา 13:30 - 15:30 อาคาร 2 ห้อง R2212
2 ต.ค. 2562 เวลา 13:30 - 15:30 อาคาร 2 ห้อง R2218
2 ต.ค. 2562 เวลา 13:30 - 15:30 อาคาร 2 ห้อง R2217
  040 พ.12:30-14:30R28342C60519M 
อาจารย์: อาจารย์จันทนา มณีอินทร์
สำรองสำหรับ:ศิลปศาสตรบัณฑิต (การจัดการกีฬาและนันทนาการ) ทุกชั้นปี
บริหารธุรกิจบัณฑิต (การเงินและการธนาคาร) ทุกชั้นปี
ศิลปศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาการจัดการกีฬาและนันทนาการเพื่อสุขภาพ) ทุกชั้นปี
50-40-10
10-7-3
50-2-48
รหัส 580902424190,590902427156
สอบปลายภาค: 2 ต.ค. 2562 เวลา 13:30 - 15:30 อาคาร 2 ห้อง R2218
2 ต.ค. 2562 เวลา 13:30 - 15:30 อาคาร 2 ห้อง R2219
2 ต.ค. 2562 เวลา 13:30 - 15:30 อาคาร 2 ห้อง R2418
  050 พ.14:30-16:30R28342C60555M 
อาจารย์: อาจารย์จันทนา มณีอินทร์
สำรองสำหรับ:วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา) ทุกชั้นปี
วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา) ทุกชั้นปี
60-43-17
60-3-57
รหัส 610105401572,610105401661,610105401727,610105401776,610105402676,610105401719,610105403008,560306415854,590902426203
สอบปลายภาค: 2 ต.ค. 2562 เวลา 13:30 - 15:30 อาคาร 2 ห้อง R2418
2 ต.ค. 2562 เวลา 13:30 - 15:30 อาคาร 2 ห้อง R2433M
2 ต.ค. 2562 เวลา 13:30 - 15:30 อาคาร 2 ห้อง R2423
  060 จ.08:30-10:30R29262C85823M 
อาจารย์: อาจารย์จันทนา มณีอินทร์
สำรองสำหรับ:พยาบาลศาสตร์: ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
ศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบภายใน (ตรี 4 ปี ปกติ) ทุกชั้นปี
45-38-7
50-44-6
สอบปลายภาค: 2 ต.ค. 2562 เวลา 13:30 - 15:30 อาคาร 2 ห้อง R2433M
2 ต.ค. 2562 เวลา 13:30 - 15:30 อาคาร 2 ห้อง R2434M
  070 จ.08:30-10:30R28352C60555M 
อาจารย์: ดร.จริยา สนามทอง
สำรองสำหรับ:นิเทศศาสตร์: ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี60-52-8
รหัส 590401426708,590401426195,610309403350
สอบปลายภาค: 2 ต.ค. 2562 เวลา 13:30 - 15:30 อาคาร 2 ห้อง R2711A
2 ต.ค. 2562 เวลา 13:30 - 15:30 อาคาร 2 ห้อง R2715
  080 จ.10:30-12:30R29262C82802M 
อาจารย์: อาจารย์จันทนา มณีอินทร์
สำรองสำหรับ:พยาบาลศาสตร์: ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต ทุกชั้นปี
สถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน: ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
60-57-3
20-18-2
5-5-0
สอบปลายภาค: 2 ต.ค. 2562 เวลา 13:30 - 15:30 อาคาร 2 ห้อง R2715
2 ต.ค. 2562 เวลา 13:30 - 15:30 อาคาร 2 ห้อง R2716
2 ต.ค. 2562 เวลา 13:30 - 15:30 อาคาร 2 ห้อง R2730
  090 จ.10:30-12:30R29252C80755M 
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรนนท์ พุทธา
สำรองสำหรับ:นิเทศศาสตร์: ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี80-66-14
รหัส 610305400771,590306427918,590306427078,590306427316,610305403009
สอบปลายภาค: 2 ต.ค. 2562 เวลา 13:30 - 15:30 อาคาร 2 ห้อง R2733
2 ต.ค. 2562 เวลา 13:30 - 15:30 อาคาร 2 ห้อง R2732
2 ต.ค. 2562 เวลา 13:30 - 15:30 อาคาร 2 ห้อง R2735M
2 ต.ค. 2562 เวลา 13:30 - 15:30 อาคาร 2 ห้อง R2736M
  100 จ.12:30-14:30R29012C60573M 
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรนนท์ พุทธา
สำรองสำหรับ:ศิลปศาสตรบัณฑิต (การจัดการโรงแรม) ทุกชั้นปี
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ออกแบบแฟชั่น) ทุกชั้นปี
ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
47-47-0
15-5-10
5-4-1
รหัส 590105426853
สอบปลายภาค: 2 ต.ค. 2562 เวลา 13:30 - 15:30 อาคาร 2 ห้อง R2736M
2 ต.ค. 2562 เวลา 13:30 - 15:30 อาคาร 2 ห้อง R2738M
2 ต.ค. 2562 เวลา 13:30 - 15:30 อาคาร 2 ห้อง R2737M
  110 จ.12:30-14:30R29032C60591M 
อาจารย์: ดร.จริยา สนามทอง
สำรองสำหรับ:ศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ (ตรี 4 ปี ปกติ) ทุกชั้นปี
ศิลปบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์ ( ตรี 4 ปี ปกติ ) ทุกชั้นปี
นิติศาสตร์: ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต ทุกชั้นปี
30-20-10
10-10-0
25-19-6
10-8-2
รหัส 590503427994,590309427448
สอบปลายภาค: 2 ต.ค. 2562 เวลา 13:30 - 15:30 อาคาร 2 ห้อง R2738M
2 ต.ค. 2562 เวลา 13:30 - 15:30 อาคาร 2 ห้อง R2814
2 ต.ค. 2562 เวลา 13:30 - 15:30 อาคาร 2 ห้อง R2815
  120 จ.14:30-16:30R29012C60519M 
อาจารย์: อาจารย์จันทนา มณีอินทร์
สำรองสำหรับ:ศิลปศาสตรบัณฑิต (การจัดการโรงแรม) ทุกชั้นปี
ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
60-35-25
11-11-0
รหัส 580309424534,580309423972,590309427035,590309427271,580309424771
สอบปลายภาค: 2 ต.ค. 2562 เวลา 13:30 - 15:30 อาคาร 2 ห้อง R2815
2 ต.ค. 2562 เวลา 13:30 - 15:30 อาคาร 2 ห้อง R2834
2 ต.ค. 2562 เวลา 13:30 - 15:30 อาคาร 2 ห้อง R2820
2 ต.ค. 2562 เวลา 13:30 - 15:30 อาคาร 2 ห้อง R2816
  130 จ.14:30-16:30R29032C654322M 
อาจารย์: ดร.จริยา สนามทอง
สำรองสำหรับ:ศิลปศาสตรบัณฑิต (การจัดการท่องเที่ยว) ทุกชั้นปี
สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต ทุกชั้นปี
สถาปัตยกรรมศาสตร์: ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
45-33-12
11-1-10
20-9-11
สอบปลายภาค: 2 ต.ค. 2562 เวลา 13:30 - 15:30 อาคาร 2 ห้อง R2821
2 ต.ค. 2562 เวลา 13:30 - 15:30 อาคาร 2 ห้อง R2820
2 ต.ค. 2562 เวลา 13:30 - 15:30 อาคาร 2 ห้อง R2822
  140 ศ.08:30-10:30R28282C62611M 
อาจารย์: อาจารย์จันทนา มณีอินทร์
สำรองสำหรับ:สถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน: ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
วิศวกรรมศาสตร์: ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
วิศวกรรมศาสตร์: ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 3 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
60-56-4
6-3-3
6-0-6
รหัส 610608403085,580309423525
สอบปลายภาค: 2 ต.ค. 2562 เวลา 13:30 - 15:30 อาคาร 2 ห้อง R2827
2 ต.ค. 2562 เวลา 13:30 - 15:30 อาคาร 2 ห้อง R2822
2 ต.ค. 2562 เวลา 13:30 - 15:30 อาคาร 2 ห้อง R2826
  150 ศ.10:30-12:30R29052C60600M 
อาจารย์: ดร.จริยา สนามทอง
สำรองสำหรับ:สถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน: ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี60-60-0
สอบปลายภาค: 2 ต.ค. 2562 เวลา 13:30 - 15:30 อาคาร 2 ห้อง R2829
2 ต.ค. 2562 เวลา 13:30 - 15:30 อาคาร 2 ห้อง R2827
2 ต.ค. 2562 เวลา 13:30 - 15:30 อาคาร 2 ห้อง R2830
2 ต.ค. 2562 เวลา 13:30 - 15:30 อาคาร 2 ห้อง R2828
  160 ศ.12:30-14:30R29052C60060M CLOSED 
อาจารย์:
สำรองสำหรับ:สถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน: ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ชั้นปี 1
40-0-40
20-0-20
สอบปลายภาค: 2 ต.ค. 2562 เวลา 13:30 - 15:30 อาคาร N/A ห้อง N/A
หมายเหตุ: ยุบรวม 170 
  170 ศ.14:30-16:30R29052C65623M 
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรนนท์ พุทธา
สำรองสำหรับ:สถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน: ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี65-56-9
รหัส 590503427934,590503427738,590503427125,590503426879,590503426880,600607485524
สอบปลายภาค: 2 ต.ค. 2562 เวลา 13:30 - 15:30 อาคาร 2 ห้อง R2830
2 ต.ค. 2562 เวลา 13:30 - 15:30 อาคาร 2 ห้อง R2833
2 ต.ค. 2562 เวลา 13:30 - 15:30 อาคาร 2 ห้อง R2831
2 ต.ค. 2562 เวลา 13:30 - 15:30 อาคาร 2 ห้อง R2834
Course Description
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติบนโลก สสารและพลังงาน ระบบนิเวศ การเปลี่ยนแปลงสภาวะอากาศ ผลกระทบของความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่มีต่อสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน
แนวทางการแก้ไขเพื่อโลกยั่งยืน การควบคุมและกำจัดมลพิษ การพัฒนาที่ยั่งยืน การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การจัดการสิ่งแวดล้อม กฎหมายและนโยบายของรัฐด้านสิ่งแวดล้อม


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต