เมนูหลัก

GE.142ENVIRONMENTAL SCIENCE FOR SUSTAINABLE WORLD
ศท.142วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมเพื่อโลกยั่งยืน
สังกัดสำนักวิชาศึกษาทั่วไป, ส่วนกลาง/ไม่กำหนด
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  010 พ.12:30-14:3034073C60060M CLOSED 
อาจารย์:
สำรองสำหรับ:บริหารธุรกิจ: ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
วิศวกรรมศาสตร์: ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
วิศวกรรมศาสตร์: ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 3 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
จิตวิทยา: ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
60-0-60
60-0-60
60-0-60
60-0-60
สอบปลายภาค: 30 ก.ย. 2563 เวลา 13:30 - 15:30 อาคาร N/A ห้อง N/A
  020 พ.08:30-10:30R28332C60060M CLOSED 
อาจารย์:
สำรองสำหรับ:บริหารธุรกิจบัณฑิต (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) ทุกชั้นปี
บริหารธุรกิจบัณฑิต (นวัตกรรมธุรกิจการค้าสมัยใหม่) ทุกชั้นปี
ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
30-0-30
10-0-10
20-0-20
สอบปลายภาค: 30 ก.ย. 2563 เวลา 13:30 - 15:30 อาคาร N/A ห้อง N/A
  030 พ.10:30-12:30R28332C60060M CLOSED 
อาจารย์:
สำรองสำหรับ:วิศวกรรมศาสตร์: ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
วิศวกรรมศาสตร์: ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 3 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
จิตวิทยา: ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
60-0-60
60-0-60
60-0-60
สอบปลายภาค: 30 ก.ย. 2563 เวลา 13:30 - 15:30 อาคาร N/A ห้อง N/A
  040 พ.12:30-14:30R28342C60060M CLOSED 
อาจารย์:
สำรองสำหรับ:ศิลปศาสตรบัณฑิต (การจัดการกีฬาและนันทนาการ) ทุกชั้นปี
บริหารธุรกิจบัณฑิต (การเงินและการธนาคาร) ทุกชั้นปี
ศิลปศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาการจัดการกีฬาและนันทนาการเพื่อสุขภาพ) ทุกชั้นปี
50-0-50
10-0-10
50-0-50
สอบปลายภาค: 30 ก.ย. 2563 เวลา 13:30 - 15:30 อาคาร N/A ห้อง N/A
  050 พ.14:30-16:30R28342C60060M CLOSED 
อาจารย์:
สำรองสำหรับ:วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา) ทุกชั้นปี60-0-60
สอบปลายภาค: 30 ก.ย. 2563 เวลา 13:30 - 15:30 อาคาร N/A ห้อง N/A
  060 จ.08:30-10:30R29262C60060M CLOSED 
อาจารย์:
สำรองสำหรับ:พยาบาลศาสตร์: ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
ศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบภายใน (ตรี 4 ปี ปกติ) ทุกชั้นปี
40-0-40
30-0-30
สอบปลายภาค: 30 ก.ย. 2563 เวลา 13:30 - 15:30 อาคาร N/A ห้อง N/A
  070 จ.08:30-10:30R28352C60060M CLOSED 
อาจารย์:
สำรองสำหรับ:นิเทศศาสตร์: ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี60-0-60
สอบปลายภาค: 30 ก.ย. 2563 เวลา 13:30 - 15:30 อาคาร N/A ห้อง N/A
  080 จ.10:30-12:30R29262C60258M CLOSED 
อาจารย์:
สำรองสำหรับ:พยาบาลศาสตร์: ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต ทุกชั้นปี
40-0-40
30-2-28
สอบปลายภาค: 30 ก.ย. 2563 เวลา 13:30 - 15:30 อาคาร 2 ห้อง R2211
  090 จ.10:30-12:30R29252C60060M CLOSED 
อาจารย์:
สำรองสำหรับ:นิเทศศาสตร์: ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี60-0-60
สอบปลายภาค: 30 ก.ย. 2563 เวลา 13:30 - 15:30 อาคาร N/A ห้อง N/A
  100 จ.12:30-14:30R29012C60060M CLOSED 
อาจารย์:
สำรองสำหรับ:ศิลปศาสตรบัณฑิต (การจัดการโรงแรม) ทุกชั้นปี
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ออกแบบแฟชั่น) ทุกชั้นปี
45-0-45
15-0-15
สอบปลายภาค: 30 ก.ย. 2563 เวลา 13:30 - 15:30 อาคาร N/A ห้อง N/A
  110 จ.12:30-14:30R29032C60060M CLOSED 
อาจารย์:
สำรองสำหรับ:ศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ (ตรี 4 ปี ปกติ) ทุกชั้นปี
ศิลปบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์ ( ตรี 4 ปี ปกติ ) ทุกชั้นปี
นิติศาสตร์: ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
30-0-30
10-0-10
25-0-25
สอบปลายภาค: 30 ก.ย. 2563 เวลา 13:30 - 15:30 อาคาร N/A ห้อง N/A
  120 จ.14:30-16:30R29012C60060M CLOSED 
อาจารย์:
สำรองสำหรับ:ศิลปศาสตรบัณฑิต (การจัดการโรงแรม) ทุกชั้นปี60-0-60
สอบปลายภาค: 30 ก.ย. 2563 เวลา 13:30 - 15:30 อาคาร N/A ห้อง N/A
  130 จ.14:30-16:30R29032C60060M CLOSED 
อาจารย์:
สำรองสำหรับ:ศิลปศาสตรบัณฑิต (การจัดการท่องเที่ยว) ทุกชั้นปี
สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต ทุกชั้นปี
ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
45-0-45
11-0-11
20-0-20
สอบปลายภาค: 30 ก.ย. 2563 เวลา 13:30 - 15:30 อาคาร N/A ห้อง N/A
  140 ศ.08:30-10:30R28282C60060M CLOSED 
อาจารย์:
สำรองสำหรับ:สถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน: ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี60-0-60
สอบปลายภาค: 30 ก.ย. 2563 เวลา 13:30 - 15:30 อาคาร N/A ห้อง N/A
  150 ศ.10:30-12:30R29052C60060M CLOSED 
อาจารย์:
สำรองสำหรับ:สถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน: ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี60-0-60
สอบปลายภาค: 30 ก.ย. 2563 เวลา 13:30 - 15:30 อาคาร N/A ห้อง N/A
  160 ศ.12:30-14:30R29052C60060M CLOSED 
อาจารย์:
สำรองสำหรับ:สถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน: ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
40-0-40
20-0-20
สอบปลายภาค: 30 ก.ย. 2563 เวลา 13:30 - 15:30 อาคาร N/A ห้อง N/A
  170 ศ.14:30-16:30R29052C60060M CLOSED 
อาจารย์:
สำรองสำหรับ:สถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน: ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี60-0-60
สอบปลายภาค: 30 ก.ย. 2563 เวลา 13:30 - 15:30 อาคาร N/A ห้อง N/A
  810 ไม่มีข้อมูล30030W 
อาจารย์:
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: CET. 
  010 อ.08:30-10:30R28222C60060W CLOSED 
อาจารย์: อาจารย์จันทนา มณีอินทร์
สำรองสำหรับ:บริหารธุรกิจ: ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
จิตวิทยา: ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
วิศวกรรมศาสตร์: ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
วิศวกรรมศาสตร์: ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 3 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
60-0-60
60-0-60
60-0-60
60-0-60
40-0-40
สอบปลายภาค: F30 ก.ย. 2563 เวลา 13:30 - 15:30 อาคาร N/A ห้อง N/A
หมายเหตุ: ยุบรวม 1020 
  020 อ.08:30-10:30R28212C1105060W 
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรนนท์ พุทธา
สำรองสำหรับ:พยาบาลศาสตร์: ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
ทุกชั้นปี
110-29-81
110-3-107
รหัส 580306424364,620702400820
สอบปลายภาค: F30 ก.ย. 2563 เวลา 13:30 - 15:30 อาคาร 2 ห้อง R2211
F30 ก.ย. 2563 เวลา 13:30 - 15:30 อาคาร 2 ห้อง R2217
F30 ก.ย. 2563 เวลา 13:30 - 15:30 อาคาร 2 ห้อง R2212
  030 อ.10:30-12:30R28212C65614W 
อาจารย์: ดร.จริยา สนามทอง
สำรองสำหรับ:วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา) ทุกชั้นปี
ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
54-52-2
10-9-1
สอบปลายภาค: F30 ก.ย. 2563 เวลา 13:30 - 15:30 อาคาร 2 ห้อง R2219
F30 ก.ย. 2563 เวลา 13:30 - 15:30 อาคาร 2 ห้อง R2218
F30 ก.ย. 2563 เวลา 13:30 - 15:30 อาคาร 2 ห้อง R2217
  040 อ.14:30-16:30R29052C60591W 
อาจารย์: ดร.จริยา สนามทอง
สำรองสำหรับ:ศิลปศาสตรบัณฑิต (การจัดการกีฬาและนันทนาการ) ทุกชั้นปี
ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
ทุกชั้นปี
60-41-19
11-10-1
5-5-0
รหัส 620604404416,620105402117,600104484380,580502425037
สอบปลายภาค: F30 ก.ย. 2563 เวลา 13:30 - 15:30 อาคาร 2 ห้อง R2219
F30 ก.ย. 2563 เวลา 13:30 - 15:30 อาคาร 2 ห้อง R2423
F30 ก.ย. 2563 เวลา 13:30 - 15:30 อาคาร 2 ห้อง R2418
  050 พ.10:30-14:30R28282C60060W CLOSED 
อาจารย์:
สำรองสำหรับ:จิตวิทยา: ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
วิศวกรรมศาสตร์: ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
วิศวกรรมศาสตร์: ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 3 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
40-0-40
40-0-40
40-0-40
20-0-20
สอบปลายภาค: F30 ก.ย. 2563 เวลา 13:30 - 15:30 อาคาร N/A ห้อง N/A
  060 พ.14:30-16:30R28212C60060W CLOSED 
อาจารย์:
สำรองสำหรับ:บริหารธุรกิจบัณฑิต (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) ทุกชั้นปี
บริหารธุรกิจบัณฑิต (การเงินและการธนาคาร) ทุกชั้นปี
บริหารธุรกิจบัณฑิต (นวัตกรรมธุรกิจการค้าสมัยใหม่) ทุกชั้นปี
ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 3 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
25-0-25
3-0-3
10-0-10
22-0-22
22-0-22
สอบปลายภาค: F30 ก.ย. 2563 เวลา 13:30 - 15:30 อาคาร N/A ห้อง N/A
หมายเหตุ: ยุบรวม Sect 1040 
  070 จ.08:30-10:30R28202C60060W CLOSED 
อาจารย์:
สำรองสำหรับ:นิเทศศาสตร์: ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
27-0-27
33-0-33
สอบปลายภาค: F30 ก.ย. 2563 เวลา 13:30 - 15:30 อาคาร N/A ห้อง N/A
หมายเหตุ: ยุบรวม 1180, 1190 
  080 จ.10:30-12:30R28202C604812W 
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรนนท์ พุทธา
สำรองสำหรับ:นิเทศศาสตร์: ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
ศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ (ตรี 4 ปี ปกติ) ทุกชั้นปี
ศิลปบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์ ( ตรี 4 ปี ปกติ ) ทุกชั้นปี
ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 3 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
30-23-7
14-8-6
6-1-5
20-16-4
10-0-10
สอบปลายภาค: F30 ก.ย. 2563 เวลา 13:30 - 15:30 อาคาร 2 ห้อง R2423
F30 ก.ย. 2563 เวลา 13:30 - 15:30 อาคาร 2 ห้อง R2433M
  090 จ.10:30-12:30R27152C60546W 
อาจารย์: อาจารย์จันทนา มณีอินทร์
สำรองสำหรับ:นิเทศศาสตร์: ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
60-48-12
20-6-14
สอบปลายภาค: F30 ก.ย. 2563 เวลา 13:30 - 15:30 อาคาร 2 ห้อง R2434M
F30 ก.ย. 2563 เวลา 13:30 - 15:30 อาคาร 2 ห้อง R2433M
F30 ก.ย. 2563 เวลา 13:30 - 15:30 อาคาร 2 ห้อง R2711A
  100 จ.12:30-14:30R28202C604218W 
อาจารย์: ดร.จริยา สนามทอง
สำรองสำหรับ:นิติศาสตร์: ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ออกแบบแฟชั่น) ทุกชั้นปี
ศิลปศาสตร์บัณฑิต(ออกแบบแฟชั่น) ทุกชั้นปี
ศิลปศาสตรบัณฑิต (การจัดการท่องเที่ยว) ทุกชั้นปี
ศิลปศาสตรบัณฑิต (การจัดการท่องเที่ยว) ทุกชั้นปี
60-5-55
60-13-47
60-0-60
60-1-59
60-22-38
รหัส 610305404025
สอบปลายภาค: F30 ก.ย. 2563 เวลา 13:30 - 15:30 อาคาร 2 ห้อง R2711A
F30 ก.ย. 2563 เวลา 13:30 - 15:30 อาคาร 2 ห้อง R2715
  110 จ.14:30-16:30R28202C90855W 
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรนนท์ พุทธา
สำรองสำหรับ:สถาปัตยกรรมศาสตร์ ( ตรี 5 ปี ปกติ ) ทุกชั้นปี
สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต ทุกชั้นปี
ศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบภายใน (ตรี 4 ปี ปกติ) ทุกชั้นปี
ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
80-0-80
80-31-49
80-29-51
30-25-5
สอบปลายภาค: F30 ก.ย. 2563 เวลา 13:30 - 15:30 อาคาร 2 ห้อง R2732
F30 ก.ย. 2563 เวลา 13:30 - 15:30 อาคาร 2 ห้อง R2730
F30 ก.ย. 2563 เวลา 13:30 - 15:30 อาคาร 2 ห้อง R2715
F30 ก.ย. 2563 เวลา 13:30 - 15:30 อาคาร 2 ห้อง R2716
  120 ศ.08:30-10:30R27152C60582W 
อาจารย์: อาจารย์จันทนา มณีอินทร์
สำรองสำหรับ:สถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน: ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี60-58-2
สอบปลายภาค: F30 ก.ย. 2563 เวลา 13:30 - 15:30 อาคาร 2 ห้อง R2732
F30 ก.ย. 2563 เวลา 13:30 - 15:30 อาคาร 2 ห้อง R2735M
F30 ก.ย. 2563 เวลา 13:30 - 15:30 อาคาร 2 ห้อง R2733
  130 ศ.08:30-10:30R28222C60060W CLOSED 
อาจารย์:
สำรองสำหรับ:สถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน: ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี60-0-60
สอบปลายภาค: F30 ก.ย. 2563 เวลา 13:30 - 15:30 อาคาร N/A ห้อง N/A
  140 ศ.10:30-12:30R27152C60600W 
อาจารย์: อาจารย์จันทนา มณีอินทร์
สำรองสำหรับ:สถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน: ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี60-60-0
สอบปลายภาค: F30 ก.ย. 2563 เวลา 13:30 - 15:30 อาคาร 2 ห้อง R2736M
F30 ก.ย. 2563 เวลา 13:30 - 15:30 อาคาร 2 ห้อง R2735M
F30 ก.ย. 2563 เวลา 13:30 - 15:30 อาคาร 2 ห้อง R2737M
  150 ศ.12:30-14:30R29012C60519W 
อาจารย์: ดร.จริยา สนามทอง
สำรองสำหรับ:ศิลปศาสตรบัณฑิต (การจัดการโรงแรม) ทุกชั้นปี
ศิลปศาสตรบัณฑิต (การจัดการโรงแรม) ทุกชั้นปี
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี: ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 3 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
20-0-20
20-20-0
25-21-4
10-10-0
10-0-10
สอบปลายภาค: F30 ก.ย. 2563 เวลา 13:30 - 15:30 อาคาร 2 ห้อง R2738M
F30 ก.ย. 2563 เวลา 13:30 - 15:30 อาคาร 2 ห้อง R2814
F30 ก.ย. 2563 เวลา 13:30 - 15:30 อาคาร 2 ห้อง R2737M
  160 ศ.14:30-16:30R24182C60591W 
อาจารย์: อาจารย์จันทนา มณีอินทร์
สำรองสำหรับ:ศิลปศาสตรบัณฑิต (การจัดการโรงแรม) ทุกชั้นปี
ศิลปศาสตรบัณฑิต (การจัดการโรงแรม) ทุกชั้นปี
60-0-60
60-59-1
สอบปลายภาค: F30 ก.ย. 2563 เวลา 13:30 - 15:30 อาคาร 2 ห้อง R2816
F30 ก.ย. 2563 เวลา 13:30 - 15:30 อาคาร 2 ห้อง R2814
F30 ก.ย. 2563 เวลา 13:30 - 15:30 อาคาร 2 ห้อง R2815
  170 ศ.14:30-16:30R29012C60519W 
อาจารย์: ดร.จริยา สนามทอง
สำรองสำหรับ:ศิลปศาสตรบัณฑิต (การจัดการโรงแรม) ทุกชั้นปี
ศิลปศาสตรบัณฑิต (การจัดการโรงแรม) ทุกชั้นปี
ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
60-0-60
60-46-14
5-5-0
สอบปลายภาค: F30 ก.ย. 2563 เวลา 13:30 - 15:30 อาคาร 2 ห้อง R2821
F30 ก.ย. 2563 เวลา 13:30 - 15:30 อาคาร 2 ห้อง R2816
F30 ก.ย. 2563 เวลา 13:30 - 15:30 อาคาร 2 ห้อง R2820
F30 ก.ย. 2563 เวลา 13:30 - 15:30 อาคาร 2 ห้อง R2822
  180 จ.08:30-10:30R27152C1201173W 
อาจารย์: อาจารย์จันทนา มณีอินทร์
สำรองสำหรับ:ศิลปศาสตร์: ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
80-77-3
40-40-0
สอบปลายภาค: F30 ก.ย. 2563 เวลา 13:30 - 15:30 อาคาร 2 ห้อง R2828
F30 ก.ย. 2563 เวลา 13:30 - 15:30 อาคาร 2 ห้อง R2826
F30 ก.ย. 2563 เวลา 13:30 - 15:30 อาคาร 2 ห้อง R2822
F30 ก.ย. 2563 เวลา 13:30 - 15:30 อาคาร 2 ห้อง R2829
F30 ก.ย. 2563 เวลา 13:30 - 15:30 อาคาร 2 ห้อง R2827
  190 จ.08:30-10:30R28352C97952W 
อาจารย์: ดร.จริยา สนามทอง
สำรองสำหรับ:ศิลปศาสตร์: ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
80-79-1
16-16-0
รหัส 610305404025
สอบปลายภาค: F30 ก.ย. 2563 เวลา 13:30 - 15:30 อาคาร 2 ห้อง R2829
F30 ก.ย. 2563 เวลา 13:30 - 15:30 อาคาร 2 ห้อง R2833
F30 ก.ย. 2563 เวลา 13:30 - 15:30 อาคาร 2 ห้อง R2831
F30 ก.ย. 2563 เวลา 13:30 - 15:30 อาคาร 2 ห้อง R2830
F30 ก.ย. 2563 เวลา 13:30 - 15:30 อาคาร 2 ห้อง R2834
  200 จ.14:30-16:30R29122C96933W 
อาจารย์: อาจารย์จันทนา มณีอินทร์
สำรองสำหรับ:ศิลปศาสตร์: ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
96-80-16
30-12-18
รหัส 621001402161
สอบปลายภาค: F30 ก.ย. 2563 เวลา 13:30 - 15:30 อาคาร 2 ห้อง R2834
F30 ก.ย. 2563 เวลา 13:30 - 15:30 อาคาร 2 ห้อง R2835
F30 ก.ย. 2563 เวลา 13:30 - 15:30 อาคาร 2 ห้อง R2841
F30 ก.ย. 2563 เวลา 13:30 - 15:30 อาคาร 2 ห้อง R2839
F30 ก.ย. 2563 เวลา 13:30 - 15:30 อาคาร 2 ห้อง R2840
  210 จ.14:30-16:30R28222C80476W 
อาจารย์:
สำรองสำหรับ:ศิลปศาสตร์: ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี80-4-76
รหัส 621001402153
สอบปลายภาค: F30 ก.ย. 2563 เวลา 13:30 - 15:30 อาคาร 2 ห้อง R2841
หมายเหตุ: ยุบรวม 1110, 1200 
  220 อ.12:30-14:30R24142C816219W 
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรนนท์ พุทธา
สำรองสำหรับ:พยาบาลศาสตร์: ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี81-62-19
สอบปลายภาค: F30 ก.ย. 2563 เวลา 13:30 - 15:30 อาคาร 2 ห้อง R2846M
F30 ก.ย. 2563 เวลา 13:30 - 15:30 อาคาร 2 ห้อง R2841
F30 ก.ย. 2563 เวลา 13:30 - 15:30 อาคาร 2 ห้อง R2842M
F30 ก.ย. 2563 เวลา 13:30 - 15:30 อาคาร 2 ห้อง R2844M
Course Description
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติบนโลก สสารและพลังงาน ระบบนิเวศ การเปลี่ยนแปลงสภาวะอากาศ ผลกระทบของความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่มีต่อสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน
แนวทางการแก้ไขเพื่อโลกยั่งยืน การควบคุมและกำจัดมลพิษ การพัฒนาที่ยั่งยืน การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การจัดการสิ่งแวดล้อม กฎหมายและนโยบายของรัฐด้านสิ่งแวดล้อม


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต