เมนูหลัก

GE.133RELIGION AND HUMAN DEVELOPMENT
ศท.133ศาสนากับการพัฒนามนุษย์
สังกัดสำนักวิชาศึกษาทั่วไป, ส่วนกลาง/ไม่กำหนด
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2565 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  010 พ.13:00-16:00R2844M2C110W 
  ศ.13:00-16:00R2844M2C      
อาจารย์: อาจารย์สุเวส อันตรีวรกุล
รหัส 580503424240
สอบปลายภาค:
Course Description
พื้นฐานแนวความคิดของหลักธรรมในศาสนาที่สำคัญต่าง ๆ ความสัมพันธ์ระหว่างศาสนาและบทบาทของศาสนา วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี พิธีราษฎร์และรัฐพิธีที่มีผลเกี่ยวเนื่องกับการครองชีวิตมนุษย์ บนพื้นฐานของ หลักคำสอนของศาสนาที่ถูกต้อง
ศาสนาที่ถูกต้องเพื่อการฝึกปฏิบัติพัฒนาคุณค่า คุณภาพตนเอง ในการดำรงอยู่ในสังคมอย่างสงบสุข


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต