เมนูหลัก

GE.134THAI HISTORY AND NATIONAL IDENTITY
ศท.134ประวัติศาสตร์ไทยและความเป็นชาติไทย
สังกัดสำนักวิชาศึกษาทั่วไป, ส่วนกลาง/ไม่กำหนด
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2563 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  310 พ.09:00-12:00R22192C532W 
  ศ.09:00-12:00R22192C      
อาจารย์: อาจารย์บุษรา อวนศรี
ดร.ประโชค ชัยสุวรรณ์
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี5-3-2
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: นักศึกษาต่างชาติ สถ. 
Course Description
ประวัติศาสตร์ชาติไทย พัฒนาการของราชอาณาจักรไทย ด้านการเมือง การปกครอง สังคมและวัฒนธรรม ความสัมพันธ์ของไทยกับต่างประเทศ ตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ ถึงสมัยปัจจุบัน ตลอดจนการสร้างความมั่นคงแก่ชาติไทยหมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต