เมนูหลัก

GE.145APPLICATION OF PHYSICS IN EVERYDAY LIFE
ศท.145การประยุกต์ใช้ฟิสิกส์ในชีวิตประจำวัน
สังกัดสำนักวิชาศึกษาทั่วไป, ส่วนกลาง/ไม่กำหนด
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2564 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  820 อา.09:00-11:00R2711A2C601050W 
  อา.11:30-13:30R2711A2C      
อาจารย์: อาจารย์เฉลิมชัย ภูริพัฒน์
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี / ภาคสมทบ ทุกชั้นปี
ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 3 ปี / ภาคสมทบ ทุกชั้นปี
60-1-59
60-9-51
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: CE 
Course Description
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้ฟิสิกส์ในชีวิตประจำวัน หลักฟิสิกส์เพื่อการผ่อนแรงและความปลอดภัย หลักการของไหลในชีวิตประจำวัน การคำนวณเบื้องต้นหาพลังงานไฟฟ้าของเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านและวิธีการเลือกเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน
มหัศจรรย์แห่งแสง สุนทรียภาพแห่งเสียง คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่ใช้ในชีวิตประจำวัน นิวเคลียร์พลังงานแห่งอนาคต เทคโนโลยีนิวเคลียร์เบื้องต้นทางด้านอุตสาหกรรม อาหาร เกษตรกรรม และการแพทย์


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต