เมนูหลัก

GE.152RECREATION ACTIVITIES
ศท.152กิจกรรมนันทนาการ
สังกัดสำนักวิชาศึกษาทั่วไป, ส่วนกลาง/ไม่กำหนด
หน่วยกิต1 (0-2-2)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2563 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  002 อ.12:30-14:30R29272C1046W 
  อ.14:30-16:30R29272C      
อาจารย์: อาจารย์วิวรรธน์ นุชอร่ามเนตร
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 3 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
10-3-7
10-0-10
รหัส 600901485849
สอบปลายภาค: 15 พ.ค. 2564 เวลา 13:30 - 15:30 อาคาร N/A ห้อง N/A
Course Description
ศึกษา ความหมาย ลักษณะ ขอบข่าย ประวัติความเป็นมา ประเภท ประโยชน์และคุณค่าของนันทนาการ รูปแบบ การจัดกิจกรรมนันทนาการในสถานที่ต่างๆ ให้เหมาะสม
ลักษณะของการจัดกิจกรรมและเกมที่ดี ตลอดจนคุณสมบัติของผู้นำกิจกรรมนันทนาการ


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต