เมนูหลัก

GE.153ARTS OF SELF DEFENCE
ศท.153ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว
สังกัดสำนักวิชาศึกษาทั่วไป, ส่วนกลาง/ไม่กำหนด
หน่วยกิต1 (0-2-2)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2564 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  002 พ.08:30-10:30Raerobic2L1046W 
อาจารย์: อาจารย์พิเชษฐ สำเนียง
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี10-4-6
สอบปลายภาค:
Course Description
ศึกษา ความหมาย ความมุ่งหมาย ขอบข่าย กฎระเบียบ และคุณประโยชน์ของศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว การเรียนรู้หลักการ ทักษะเบื้องต้น การใช้ท่าทางในการต่อสู้ป้องกันตัว ในเชิงวิธีการป้องกันตัวหรือรู้จักการแก้ไขป้องกันตนเองในสถานการณ์เฉพาะหน้าหมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต