เมนูหลัก

GE.155RHYTHMIC ACTIVITIES AND BALLROOM DANCING
ศท.155กิจกรรมเข้าจังหวะและการลีลาศ
สังกัดสำนักวิชาศึกษาทั่วไป, ส่วนกลาง/ไม่กำหนด
หน่วยกิต1 (0-2-2)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  001 ศ.12:30-14:30Raerobic2L110W 
อาจารย์: อาจารย์เสมา มิ่งขวัญ
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี1-1-0
สอบปลายภาค: 18 ก.พ. 2565 เวลา 13:30 - 15:30 อาคาร N/A ห้อง RN/A
Course Description
ศึกษา ความหมาย ความมุ่งหมาย ประวัติ ขอบข่ายและประโยชน์ของกิจกรรรมเข้าจังหวะและการลีลาศ พื้นฐานการเคลื่อนไหวประกอบจังหวะลักษณะต่างๆ และการลีลาศ เพื่อช่วยพัฒนาและรักษาไว้ซึ่งสุขภาพที่ดี ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคมหมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต