เมนูหลัก

TR.380FORWARDING BUSINESS
ขส.380ธุรกิจตัวแทน
สังกัดบริหารธุรกิจ, การจัดการโลจิสติกส์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  010 พ.09:00-12:00RN/AN/AC1019M 
อาจารย์: อาจารย์สุชาดา อรุณรัตน์
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี10-1-9
สอบปลายภาค: 3 ต.ค. 2562 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2737M
หมายเหตุ: = TR.405 
  020 พ.13:00-16:00RN/AN/AC1064M 
อาจารย์: อาจารย์สุชาดา อรุณรัตน์
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี10-6-4
สอบปลายภาค: 3 ต.ค. 2562 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2737M
หมายเหตุ: = TR.405 
Course Description
ความหมาย บทบาท และประเภทของธุรกิจตัวแทน การรับจัดการสำหรับการเดินทาง ท่องเที่ยว ขนส่งสินค้า ไปรษณีย์ภัณฑ์และพัสดุภัณฑ์ พิธีการศุลกากร และจัดหาพาหนะขนส่ง
การจัดการภารกิจขนส่งและประสานกิจกรรมโลจิสติกส์ การบริการผู้เดินทางหรือสินค้า คลังสินค้า การรวบรวมและแจกจ่าย เอกสารขนส่ง กฏหมายและระเบียบข้อบังคับทั้งในประเทศและต่างประเทศ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ พันธมิตรธุรกิจ


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต