เมนูหลัก

CA.209LAWS AND ETHICS FOR MASS COMMUNICATION
นศ.209กฎหมายและจริยธรรมสื่อสารมวลชน
สังกัดนิเทศศาสตร์, ส่วนกลาง/ไม่กำหนด
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  010 อ.13:00-16:00R29272C47470M 
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิพรรณ บิลมาโนชญ์
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี45-45-0
รหัส 590309426723,610305402628
สอบปลายภาค: 25 ก.พ. 2565 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2723
25 ก.พ. 2565 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2722
  020 พ.13:00-16:00R29272C46451W 
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิพรรณ บิลมาโนชญ์
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี45-45-0
รหัส 620309400354
สอบปลายภาค: 25 ก.พ. 2565 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2723
25 ก.พ. 2565 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2724
25 ก.พ. 2565 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2725
  030 พ.13:00-16:00R29072C45387M 
อาจารย์: อาจารย์จิราพร ยังสุข
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี45-38-7
สอบปลายภาค: 25 ก.พ. 2565 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2727
25 ก.พ. 2565 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2728
Course Description
สิทธิเสรีภาพของบุคคลและสื่อสารมวลชนตามรัฐธรรมนูญ ความรับผิดชอบต่อสังคมรวมทั้งจริยธรรมของสื่อมวลชน ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายสื่อสารมวลชน กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของสื่อสารมวลชนแขนงต่างๆ และกรณีศึกษาทางกฎหมายและจริยธรรมในวิชาชีพหมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต