เมนูหลัก

PF.211SCRIPT WRITING AND ANALYSIS FOR PERFORMING ARTS COMMUNICATION 1
สร.211การเขียนและวิเคราะห์บทสำหรับงานสื่อสารการแสดง1
สังกัดนิเทศศาสตร์, สื่อสารการแสดงร่วมสมัย
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2564 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  010 พ.13:00-16:00R2935M2C20119M 
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพงค์ แย้มเจริญ
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี20-1-19
สอบปลายภาค: 5 ต.ค. 2564 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร N/A ห้อง N/A
หมายเหตุ: =PF2033 
Course Description
ศึกษาหลักการและฝึกหัดการเขียนบทขั้นพื้นฐานและบทสำหรับการแสดงประเภทต่าง ๆ บน บทสำหรับการแสดง กิจกรรมพิเศษต่าง ๆ บนเวที เรียนรู้เทคนิคใหม่ในการสร้างโครงเรื่อง
การสื่อความหมายและอารมณ์ วิเคราะห์ตัวอย่างงานเขียนบทที่ดีเด่น โดยฝึกทักษะการเขียนบทเพื่อให้เกิดความชำนาญเพื่อให้สามารถสื่อสารสำหรับงานบนเวทีได้อย่างมีประสิทธิภาพ


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด




  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต