เมนูหลัก

JM.302ADVANCED NEWS REPORTING AND WRITING
วส.302การสื่อข่าวและการเขียนข่าวชั้นสูง
สังกัดนิเทศศาสตร์, วารสารศาสตร์และสื่อใหม่
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2564 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  010 ศ.09:00-12:00R211312C202W 
อาจารย์:
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี2-0-2
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: = MD.302 
Course Description
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการสื่อข่าว เทคนิคการหาข่าว การสัมภาษณ์และการเข้าถึงแหล่งข่าว รวมทั้งการเขียนข่าวประเภทต่างๆ ศึกษาอุปสรรค ปัญหา วิธีการแก้ไขปัญหาของผู้สื่อข่าวให้ลุล่วง ตลอดจนพัฒนาความรับผิดชอบของผู้สื่อข่าวหมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต