เมนูหลัก

AD.305ADVERTISING RESEARCH
ฆณ.305การวิจัยโฆษณา
สังกัดนิเทศศาสตร์, การโฆษณา
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  010 อ.09:00-12:00R211262C303W 
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ต่อตระกูล อุบลวัตร
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี3-0-3
สอบปลายภาค: 15 ก.พ. 2565 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร N/A ห้อง N/A
หมายเหตุ: =AD.315 
Course Description
การประยุกต์หลักการ แนวคิด ทฤษฎี ของการวิจัยทางสังคมศาสตร์เพื่อใช้ในการวิจัยโฆษณา การวิจัยพฤติกรรมผู้บริโภค รวมถึงการฝึกปฏิบัติการทำวิจัยโฆษณา การวิจัยพฤติกรรมผู้บริโภค ตลอดจนการประยุกต์ผลการวิจัยมาใช้ประโยชน์ในงานโฆษณาหมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต