เมนูหลัก

PF.413PERFORMING ARTS SEMINAR AND PRACTICUM
สร.413การฝึกงานและการสัมมนาสื่อสารการแสดง
สังกัดนิเทศศาสตร์, สื่อสารการแสดงร่วมสมัย
หน่วยกิต3 (0-0-400)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  010 ศ.09:00-12:00R2932M2C251510M 
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพงค์ แย้มเจริญ
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี25-15-10
สอบปลายภาค:
Course Description
วิชาการฝึกงาน นักศึกษาจะต้องไปเข้าฝึกงาน โดยนักศึกษาจะต้องสอบผ่านวิชาต่าง ๆ มาแล้วไม่ต่ำกว่า 90 หน่วยกิต มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (Cum.GPA ) 1.75 ขึ้นไป และให้ฝึกงานช่วงภาคฤดูร้อน (Summer) ของปีที่ 3
เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 120 วันและอย่างน้อย 400 ชั่วโมง โดยฝึกอย่างน้อยวันละ 6 ชั่วโมง (นักศึกษาที่ไม่ได้เข้าฝึกงานหรือเข้าฝึกงานแต่ไม่ผ่านการประเมินผลจะถือว่าเป็นเงื่อนไขประการหนึ่งที่ทำให้นักศึกษาผู้นั้นไม่จบการศึกษาตามหลักสูตร ฯ
จนกว่าจะได้เข้าฝึกงานและผ่านการประเมินผลดังกล่าว) และเมื่อผ่านการฝึกงานเรียบร้อยแล้วนักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเพื่อจัดงานสัมมนาและทำผลงานในรายวิชา Contemporary Performing Arts Thesis ต่อไป

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต