เมนูหลัก

BC.403BROADDCASTING PROJECT
วท.403โครงงานวิทยุและโทรทัศน์
สังกัดนิเทศศาสตร์, วิทยุและโทรทัศน์
หน่วยกิต3 (2-2-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  011 พฤ.08:30-12:30R2935M2C1028M 
อาจารย์: อาจารย์พสุนาท สร้อยสุวรรณ
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี10-2-8
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: =BC.415/BC4124 
Course Description
การวิเคราะห์ประเด็นปัญหาและสถานการณ์ต่างๆ ในการฝึกงานทางวิทยุหรือโทรทัศน์ เพื่อให้มีประสบการณ์ในการเรียนรู้วิธีการแก้ปัญหา แนวทางการตัดสินใจ โดยการนำเอาทฤษฎีและหลักการและประสบการณ์ที่ได้จากการฝึกงานมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินการรวมทั้งการแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นในลักษณะการสัมมนาและการจัดกลุ่มกิจกรรม


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต