เมนูหลัก

PF.422COOPERATIVE EDUCATION FOR CONTEMPORARY PERFORMING ARTS
สร.422สหกิจศึกษาสาขาวิชาสื่อสารการแสดงร่วมสมัย
สังกัดนิเทศศาสตร์, สื่อสารการแสดงร่วมสมัย
หน่วยกิต6 (0-0-600)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  011 ศ.13:00-17:00R2843M2C514W 
อาจารย์: ดร.ภัทราพร เจริญรัตน์
ดร.ปิยะพล รอดคำดี
อาจารย์มนัสกานต์ อินทร์สังข์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพงค์ แย้มเจริญ
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี5-1-4
สอบปลายภาค:
Course Description
การเข้าฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการที่เกี่ยวข้องกับวงการวิชาชีพด้านสื่อสารการแสดงและสื่อสมัยใหม่ เสมือนเป็นพนักงานของหน่วยงานนั้น ๆ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑๖ สัปดาห์หรือ ๔ เดือนติดต่อกันหรือไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ชั่วโมง อย่างน้อยวันละ ๖ ชั่วโมง
โดยนักศึกษาที่จะไปเข้าฝึกงานจะต้องมีคุณสมบัติต่าง ๆ รวมทั้งผ่านการพิจารณาถึงความเหมาะสม การเตรียมความพร้อมด้านต่าง ๆ ตามที่คณะกรรมการสหกิจศึกษาของสาขาวิชา ฯ กำหนด ซึ่งคณะกรรมการสหกิจศึกษา ฯ จะทำการประเมินผลการฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษาเป็นสัญลักษณ์
โดยพิจารณาจากรายงานการปฏิบัติงาน รายงานของอาจารย์นิเทศงาน การประเมินผลจากสถานประกอบการ การจัดทำสารนิพนธ์ การเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ หลังจากเสร็จสิ้นการปฏิบัติงาน ได้แก่ การประชุม สัมมนา สัมภาษณ์ การนำเสนอ ฯลฯ (ยกเว้นไม่ต้องเรียนวิชา PF.413 และ PF.421)

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต