เมนูหลัก

PF.414DRAMA FOR COMMUNICATION ARTS
สร.414ละครสำหรับงานนิเทศศาสตร์
สังกัดนิเทศศาสตร์, สื่อสารการแสดงร่วมสมัย
หน่วยกิต3 (2-2-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  011 อ.13:00-17:00R2935M2C50500M 
อาจารย์: อาจารย์พิณทิพย์ สัตย์เพริศพราย
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี50-50-0
สอบปลายภาค: 5 ต.ค. 2565 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2842M
5 ต.ค. 2565 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2846M
5 ต.ค. 2565 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2844M
Course Description
ประยุกต์ใช้แนวคิดทฤษฎีการสร้างละครเพื่อพัฒนาเป็นการแสดงในรูปแบบต่าง ๆ ที่ใช้ในงานนิเทศศาสตร์ตามวัตถุประสงค์หลากหลาย เช่น การรณรงค์ การส่งเสริมการขาย การโฆษณาประชาสัมพันธ์ กิจกรรมพิเศษ ฯลฯ โดยเน้นกระบวนการสื่อสารและเข้าถึงผู้รับสารอย่างมีประสิทธิภาพหมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต