เมนูหลัก

MG.421STRATEGIC MANAGEMENT
จก.421การจัดการเชิงกลยุทธ์
สังกัดบริหารธุรกิจ, สาขาวิชาการจัดการ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  856 อา.08:30-12:30R29072C110W 
  อา.13:30-18:30R29072C      
อาจารย์: อาจารย์ปราณี คงธนสมุทร
สอบปลายภาค: 25 มิ.ย. 2566 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร N/A ห้อง RN/A
หมายเหตุ: =MM4021 นศขอเรียน/สอบร่วมกับกลุ่ม 856 ในภาคเรียนที่ 1/2565 
Course Description
ศึกษารูปแบบองค์การและการจัดการเชิงกลยุทธ์ การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์การ ที่จะมีผลกระทบต่อการดำเนินงานของธุรกิจ และแนวทางการปรับปรุงกลยุทธ์ทั้งในระดับบริษัทและธุรกิจให้สอดคล้องกับสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปเพื่อให้ธุรกิจสามารถดำรงอยู่
ได้และบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ โดยใช้กรณีศึกษา


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต